Locaties borden voor aanplakbiljetten van politieke partijen

 • Alphen: Hoek Citadelstraat-Driehuizenstraat
 • Altforst: Hoek Kerkstraat-Heppertsestraat
 • Appeltern: Hoek Kerkstraat-van de Capellenstraat
 • Beneden-Leeuwen: Zandstraat tussen de huisnummers 126 en 124, naast de ANWB-paal met de fietsroute naar Tiel en Echteld
 • Boven-Leeuwen: Kortestraat
 • Dreumel: Rooijsestraat  ter hoogte van de Nieuwstraat ( t.h.v. begraafplaats RK-kerk)
 • Maasbommel: Hoek Mr. Van de Venstraat-Kerkstraat
 • Wamel: Hoek Kerkstraat-Hogeweg

Afmeting van de borden

 • 2,44 x 3,66

Sandwich- en/of driehoeksborden

Voor het plaatsen van sandwich- en/of driehoeksborden geldt een voorafgaande meldingsplicht tot maximaal 20 borden per partij in de gehele gemeente.

Melding plaatsen sandwich-en/of driehoeksbord

Regels voor verkiezingsreclame

Definities

In deze regels wordt verstaan onder:

 • Verkiezingen : verkiezingen voor het Europees Parlement, Tweede Kamer, Provinciale Staten, gemeenteraad, waterschap en referendum;
 • Aanplakborden : door of in opdracht van de gemeente geplaatste borden die beplakt mogen worden door politieke partijen met verkiezingsaffiches;
 • Verkiezingsaffiches: een affiche/poster van een politieke partij. Bij de Gemeenteraadsverkiezingen mag het formaat van de poster maximaal A1 (84,1 cm x 59,4 cm) bedragen. Voor de overige verkiezingen mag het formaat van de poster maximaal A2 (42 cm x 59,4 cm) bedragen;
 • Sandwich- en/of driehoeksborden: borden die zijn opgebouwd uit veelal (dik) kartonnen dragers die zijn verbonden door een plastic koppeldraad of met drie ijzeren dragers voorziene borden (maximale afmeting 150 cm x 100 cm);
 • Verkiezingsspandoeken : spandoeken en banners voor de verkiezingen .

Grondgebied gemeente

De regels zijn van toepassing binnen het grondgebied van de gemeente West Maas en Waal
voor zover hier geen strijdigheid ontstaat met hogere regelgeving.

Verkiezingsborden op particuliere grond

Het maken van reclame voor de verkiezingen op particuliere percelen, of op andere particuliere
onroerende zaken, is vergunningsvrij onder de voorwaarden dal door de verkiezingsreclame
geen gevaar ontstaat voor het verkeer of geen ernstige hinder voor de gebruikers van de in de
nabijheid gelegen onroerende zaken.

Verkiezingsreclame op openbare plaatsen

Het maken van reclame voor de verkiezingen op, in of boven openbare plaatsen is
vergunningsvrij onder de voorwaarde dat aan het gestelde in deze regels wordt voldaan.

Aanplakborden gemeente

 1. Het is aan alle politieke partijen, die deelnemen aan de verkiezingen , toegestaanverkiezingsaffiches aan te plakken op de door of in opdracht van de gemeente West Maas en Waal geplaatste aanplakborden.
 2. De aanplakborden worden geplaatst in de week van de kandidaatstelling.
 3. Per aanplakbord mag maximaal één verkiezingsaffiche per politieke partij worden aangebracht.
 4. Er moet zodanig worden geplakt dat er zo veel mogelijk vrije ruimte overblijft voor andere verkiezingsaffiches en er niet over andere verkiezingsaffiches heen wordt geplakt.
 5. De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging of verwijdering van verkiezingsaffiches door onbevoegden.
 6. Verkiezingsaffiches mogen niet in strijd zijn met de doelstelling van de verkiezing , de openbare orde en/of goede zeden.
 7. Het verwijderen van de aanplakborden gebeurt in de tweede week na de verkiezingsdag, tenzij er binnen drie maanden opnieuw verkiezingen plaatsvinden, dan kunnen de aanplakborden worden verwijderd in de tweede week na de laatstgehouden verkiezingen.
 8. Het is verboden de aanplakborden te gebruiken voor het aanbrengen van handelsreclame.

Sandwich- en/of driehoeksborden

 1. Sandwich- en/of driehoeksborden mogen geplaatst worden in de periode vanaf de dag na de kandidaatstelling tot maximaal een week na de verkiezingsdag.
 2. Voor het plaatsen van sandwich- en/of driehoeksborden geldt een voorafgaande meldingsplicht tot maximaal 20 borden per partij in de gehele gemeente.
 3. In iedere kern van de gemeente West Maas en Waal mogen sandwich- en/of reclameborden worden geplaatst, met uitzondering van:
  1. Binnen een afstand van 5 meter vanaf rotondes, kruising of splitsing van wegen;
  2. Voor of om verkeerslichten, verkeerstekens, lantaarnpalen met verkeerstekens;
 4. De sandwich- en of driehoeksborden mogen alleen binnen de bebouwde kom geplaatst worden.
 5. Sandwich- en driehoeksborden mogen enkel worden geplaatst aan de wegen die in gemeentelijk beheer zijn.
 6. De sandwich- en driehoeksborden moeten zodanig geplaatst worden dat de vrijheid en het uitzicht van het verkeer niet kan worden belemmerd en dat een vrije doorgang voor voetgangers, kinderwagens, rollators, rolstoelen, scootmobielen en dergelijke op het trottoir gewaarborgd blijft.
 7. Er mag maximaal een sandwich- en driehoeksbord rondom een lantaarnpaal worden geplaatst.
 8. Bij het plaatsen van de sandwich- en driehoeksborden moet de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen.
 9. De sandwich- en driehoeksborden mogen geen handelsreclame bevatten.

Verkiezingsspandoeken

 1. Verkiezingsspandoeken op of boven openbare plaatsen mogen opgehangen worden gedurende de periode vanaf de dag na de kandidaatstelling tot maximaal een week na de verkiezingsdag.
 2. Bevestiging aan particulier eigendom mag alleen gebeuren met instemming van de rechthebbende .
 3. Als een banner of spandoek wordt geplaatst boven een rijbaan, moet de onderzijde van de banner of het spandoek minimaal 4,5 meter boven het wegdek hangen.
 4. De banners of spandoeken moeten zodanig worden opgehangen dat de vrijheid en het uitzicht voor het verkeer niet kan worden belemmerd.
 5. De banners of spandoeken moeten zodanig worden aangebracht dat zij geen overlast veroorzaken voor gebruikers van de in de nabijheid gelegen onroerende zaken.
 6. De banners en spandoeken mogen geen handelsreclame bevatten.

Verbod overige vormen van verkiezingsreclame op, in of boven openbare plaatsen

Het is verboden aanhangers, spandoeken en andere reclamedragers voor de verkiezingen te
plaatsen op, aan, in, over of boven, een stemlokaal.

Aansprakelijkheid

Degene die verantwoordelijk is voor het aanplakken, de plaatsing en het opruimen van de
sandwich- en/of driehoeksborden, verkiezingsspandoeken dient al het mogelijke te doen om te
voorkomen dat schade wordt toegebracht aan gemeentelijke eigendommen danwel
eigendommen van derden. Mocht er toch schade ontstaan dan is en blijft degene die
verantwoordelijk is voor het aanplakken, de plaatsing en het opruimen van de sandwich- en/of
driehoeksborden, verkiezingsspandoeken aansprakelijk voor de toegebrachte schade.