West Maas en Waal sluit jaar af met positief resultaat

Dit is een oud bericht.

Wij hebben de financiële balans opgemaakt over 2020. Na een negatief resultaat in 2019, is vorig jaar weer positief afgesloten. Dit komt doordat bezuinigingen op tijd zijn doorgevoerd en een aantal activiteiten zijn uitgesteld. De ontwikkelingen rond de kosten van zorg en uitkeringen maken echter dat de gemeente scherpe keuzes moet blijven maken.

Bezuinigingen waren hard nodig

Wethouder Ans Mol: “Vorig jaar hebben we op tijd ingegrepen met een fiks bezuinigingsplan. Daarnaast zijn een aantal activiteiten uitgesteld. Door tijdig aan de rem te trekken en de handen uit de mouwen te steken, hebben we vorig jaar positief afgesloten. Daar ben ik trots op. Maar nieuwe ontwikkelingen maken dat we kritisch moeten blijven kijken naar onze uitgaven”. 

Leefbaarheid belangrijk uitgangspunt

Uitgangspunt bij de bezuinigingen was dat de gemeente de leefbaarheid in de West Maas en Waalse dorpen wilde behouden. “Dat vinden wij erg belangrijk. Overigens bezuinigen we zo’n € 1,8 miljoen structureel om zo ons financiële plaatje gezond te houden en weer positief sluitende begrotingen te krijgen. Zo hopen we weer wat reserves op te bouwen” aldus Ans Mol. 

Structureel hoge uitgaven sociaal domein

Nieuwe ontwikkelingen laten echter zien dat uitgaven rond de jeugdzorg structureel hoog zijn en blijven. Daarnaast zijn, waarschijnlijk als gevolg van corona, de uitkeringen behoorlijk gestegen. “Net als andere gemeenten kampen ook wij met structurele tekorten in de zorg. We hopen dan ook dat er vanuit Den Haag meer financiële speelruimte wordt geboden” aldus wethouder Ans Mol.

Collegeprogramma grotendeels uitgevoerd

“Door corona zijn vorig jaar een aantal taken uitgesteld. Dat is niet anders. Maar ondanks dat én de bezuinigingen hebben we ons collegeprogramma ‘Samen werken aan een vitale gemeenschap’ toch al bijna helemaal uitgevoerd. Daar zijn wij als college erg trots op” aldus Ans Mol.   

Sobere en realistische vooruitblik

In de Voorjaarsnota maakt het college een inschatting van activiteiten en de baten en lasten voor de komende jaren. Ans Mol: ‘De Voorjaarsnota is sober en realistisch. We maken het niet mooier dan het is. Zorgelijk zijn dus de dreigende tekorten binnen het sociaal domein. Wij willen als college ingrijpen om deze oplopende kosten terug te dringen en komen dit jaar met nieuwe plannen. Daarnaast zijn we alert op de kostenontwikkeling van samenwerkende partijen. Kortom: genoeg werk aan de winkel om te zorgen dat onze inkomsten en uitgaven in balans blijven”.

Gemeenteraad binnenkort aan zet

De jaarstukken 2020 en de Voorjaarsnota 2021 worden de komende weken voorgelegd aan de gemeenteraad. In een vergadering op 1 juli neemt de raad hierover een besluit.