In het oostelijk deel van de Zandstraat zijn een paar jaar geleden bomen gekapt. Dit was nodig omdat de wortels van de bomen het straatwerk omhoog drukten. Dit leverde gevaarlijke situaties op.
Ondertussen is het asfalt toe aan groot onderhoud. Daarnaast kregen wij meldingen over hardrijders, onveilige verkeerssituaties, wateroverlast en trillingen in de straat. We hebben besloten al deze zaken in een keer  aan te pakken. Dit doen we door het herinrichten van de straat. 
 

Voor de herinrichting is geld nodig

De gemeenteraad moest geld beschikbaar stellen voor deze herinrichting. Hiervoor was het nodig om een plan te maken. In dit plan is een voorlopig schetsontwerp gemaakt van hoe de Zandstraat-Oost er mogelijk komt uit te zien. Dit is dus een schets en zeker geen vaststaand plan. 
Hierdoor is onduidelijkheid ontstaan. 

Beantwoorden van vragen

Natuurlijk willen wij uw vragen zo veel mogelijk beantwoorden. Omdat er op dit moment nog geen echt plan ligt, kunnen wij geen antwoord geven op uw vragen. Daarom vragen wij u om onderstaande informatie te lezen en te wachten op de presentatie van het 1e idee.
Daarna kunt u uw vragen stellen als deze nog niet zijn beantwoord in .

Stap 1: 1e idee

Zandstraat-Oost is aan groot onderhoud toe. Het projectgebied ligt tussen de Dijkstraat en de Brouwersstraat. Deze presentatie is bedoeld om het eerste ‘idee’ dat we gemaakt hebben aan u te vertellen hoe wij hiertoe zijn gekomen. U kunt de presentatie ook in het gemeentehuis bekijken. Hiervoor moet u wel een afspraak maken.

U heeft tot en met 25 juni om te reageren op dit 1e idee. Dit doet u via een reactieformulier. Dit kunt u, bij voorkeur, digitaal invullen door op de knop te klikken. 

Reageren op 1e idee Zandstraat-Oost

Uw reacties verzamelen wij in een nota, de reactienota. Op elke reactie geven wij een antwoord. De reactienota is hier te lezen als deze klaar is. Ook is deze in het gemeentehuis te lezen. Wanneer het zo ver is informeren u hierover met een brief. 

Presentatie 1e idee Zandstraat-Oost in tekst

Sheet 1: Herinrichting Zandstraat-Oost 

Welkom bij de presentatie over de herinrichting van Zandstraat-Oost. Zandstraat-Oost is aan groot onderhoud toe. Het projectgebied ligt tussen de Dijkstraat en de Brouwersstraat. Deze presentatie is bedoeld om het eerste ‘idee’ dat we gemaakt hebben aan u te vertellen hoe wij hiertoe zijn gekomen. 

Sheet 2: Inhoud Presentatie 

We beginnen deze presentatie met de aanleiding. Dit wil zeggen ‘Waarom wordt de Zandstraat-Oost opnieuw ingericht?’.  

Waar moet het plan aan voldoen? Verschillende vakgebieden , denk aan verkeer, groen, en water, hebben vastgesteld beleid. Daarnaast zijn er randvoorwaarden waaraan de herinrichting moet voldoen. Bij punt  2 vertellen wij u hierover. 

Bij punt 3 wordt u het 1e idee voorgelegd. Belangrijke onderwerpen en mogelijke verandering lichten we toe.  
Dit eerste idee voldoet in ieder geval aan de  randvoorwaarden die we noemen bij punt 2. 

Bij punt 4 vertellen we hoe u kunt reageren op het 1e idee.  

Welke stappen we  na de presentatie nemen vertellen we bij punt 5.

Sheet 3: Aanleiding 

Herstellen hoofdgroenstructuur 

In het oostelijk deel van de Zandstraat zijn een paar jaar geleden alle bomen gekapt. Dit was nodig omdat de wortels van de bomen het straatwerk omhoog drukten en hierdoor gevaarlijke situaties ontstonden. 

De bomen waren onderdeel van de groene hoofdstructuur en daarom beschermd. Bomen  zorgen voor veel verkoeling tijdens warme periodes. Het is dus erg belangrijk om bomen terug te planten.  

In de huidige groenvakken, liggen veel kabels en leidingen . Daarom moeten we andere plekken in de straat zoeken om bomen te planten. 

Onderhoud straat en voetpaden 

Het asfalt en de stoepen zijn is toe aan groot onderhoud.  

Verbeteren verkeerssituatie 

We  kregen meldingen en klachten over hardrijders, over onveilige verkeerssituaties en over trillingen in de straat.  

Ook hebben we met veranderd klimaat te maken, waardoor we binnen de gemeente streven naar een klimaat adaptieve inrichting. 

We hebben besloten al deze zaken in een keer  aan te pakken. Daarom gaan we de straat  herinrichten  

Sheet 4: Waar moet het plan aan voldoen 

Binnen de gemeente moet de wegindeling en de groeninrichting voldoen aan bepaalde eisen en randvoorwaarden. Daarnaast hebben wij ook vastgesteld beleid. Hieraan moet het plan voldoen. 

Verbeteren verkeersveiligheid 

Het totaal opnieuw inrichten van de straat biedt kansen om  verschillende verkeersaspecten zoals onveilige situaties en hoge snelheid aan te pakken. Daarmee geven we gehoor aan verschillende klachten en meldingen die bij ons zijn binnengekomen.  

De huidige inrichting van de Zandstraat-Oost is verouderd en past niet meer bij een inrichting van een 30 km zone. De weg is erg breed en door het rode asfalt van de fietssuggestiestroken lijkt het een 50 km zone. We hebben nu de kans om de inrichting te maken die wel bij een 30 km zone past. 

Daarnaast moeten we voldoen aan klimaatdoelen zoals het bestrijden van hitte in bebouwdgebied en schoon regenwater vasthouden in het gebied waar de regen valt. Dit om verdrogingen en verzakkingen van huizen tegen te gaan. Om aan de klimaatopgave te voldoen moeten we we water opvangen en extra groen aanplanten . Deze onderwerpen leggen we  in de volgende dia’s uit. 

Sheet 5: 2.1 Verbeteren verkeersveiligheid 

Er zijn verschillende meldingen en klachten geweest over de verkeersveiligheid in de straat. Daarom is er een verkeersonderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er te hard gereden wordt in de straat. Dit komt door het asfalt en de breedte.van de weg. Hierdoor wordt de Zandstraat-Oost ook als doorgaande route gebruikt door (vracht)verkeer. Hiervoor is de Van Heemstraweg hier bedoeld  

Om de snelheid van het verkeer te laten afnemen moeten we maatregelen nemen. 

Ook zijn er meldingen en klachten geweest van trillingen en gevaarlijke verkeerssituaties bij de kruispunten. Deze klachten kunnen we nu aanpakken. 

Sheet 6: 2.2 Inrichten als een 30 km weg 

In de huidige asfaltweg zijn verschillende scheuren en verzakkingen ontstaan. Daarom is het wegdek, de weg dus, toe aan groot onderhoud.  

Zandstraat-Oost is een erftoegangsweg. De huidige inrichting past hier niet bij. Het wegdek is onnodig breed en de fietssuggestiestroken doen vermoeden dat het een 50 km weg is. Op de fietsstroken mag je niet stilstaan en ook niet parkeren. Hierdoor wordt de huidige ruimte om je auto te parkeren beperkt  tot de aangegeven parkeervakken. 

Randvoorwaarde is wel dat er minimaal hetzelfde aantal parkeergelegenheden terug moeten komen.  

Om trillingen en verzakkingen in de toekomst aan te pakken moet een goede fundering aangebracht worden onder de nieuwe weg.  

Sheet 7: 2.3 Wateropvang 

In de huidige situatie wordt het merendeel van het regenwater, dit is dus schoon water, rechtstreeks afgevoerd naar een Rioolzuiveringsinstallatie. Zuiveren van schoon water is zonde. 

In Nederland zijn door de klimaatverandering steeds meer extreme weersomstandigheden. Zo zijn er zeer droge periodes maar ook zeer natte met hevige hoosbuien. Tijdens hevige regenval draait de Rioolzuiveringsinstallatie overuren en kan het water vaak moeilijk wegkomen. Het is daarom taak om het riool te ontlasten. En het schone regenwater dus los te koppelen van het vuile rioolwater. 

Dit regenwater kan je opvangen door bijvoorbeeld waterpasserende verharding toe te passen en door plekken te creëren waar water de grond in kan zakken.  

Sheet 8: 2.4 Extra groen 

De gekapte bomen waren onderdeel van de hoofdgroenstructuur van de gemeente. In het boombeleid is ook vastgesteld dat de structuren versterkt moeten worden. Daarom moeten er nieuwe bomen terug komen in de straat. 

In de plantvakken liggen veel kabels en leidingen, waardoor het  niet mogelijk is om daar bomen terug te planten. Daarom willen we (indien mogelijk) extra ruimte creëren, om bomen aan te kunnen planten. 

Groen is ook belangrijk voor een klimaatbestendige en duurzame en gezonde omgeving. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een groene omgeving een positief effect heeft op de gezondheid van de mens. Groen in een bebouwde omgeving verbetert het milieu, zorgt voor een rijke biodiversiteit, vermindert luchtvervuiling, zorgt voor waterberging, dempt geluidshinder en verkoelt in warme periodes.  

In het nieuwe plan is het dus belangrijk om ruimte te maken voor extra groen en bomen. 

Sheet 9: 3. Een 1e idee 

We hebben net een aantal randvoorwaarden genoemd waaraan deze herinrichting minimaal moet voldoen. Met deze randvoorwaarden hebben we dit 1e idee opgesteld.  

De tekening van dit 1e idee staat ook op onze website. 

We gaan u nu meenemen in het ontwerp proces en de gedachtegang over hoe dit 1e idee tot stand is gekomen. 

De weg wordt smaller, zodat er meer ruimte voor groen komt. Aan beide zijden van de weg blijft een trottoir. Dit krijgt overal dezelfde breedte en is makkelijk toegankelijk voor mindervaliden. 

Parkeren op de rijbaan, is zoals bij de meeste 30 km wegen, toegestaan. Dit haalt de snelheid uit het verkeer. Ook zijn er wegversmallingen toegepast om de snelheid uit het verkeer te halen. Er is een wegversmalling aan een zijde van de weg toegepast, zodat de as van de weg verspringt. Een weg met aan beide zijden een versmalling werkt in dit geval niet verkeersremmend, omdat automobilisten in het midden blijven rijden en zo op snelheid kunnen blijven. As-verspringingen zorgen ervoor dat de gebruiker door de weg moet manoeuvreren, dit werkt dus verkeersremmend.  

Sheet 10: 3. Doorsnede ‘gewoon’ A 

Om een beter beeld te krijgen is er een doorsnede gemaakt. Deze doorsnede bevindt zich op de locatie ‘gewoon’, De rijbaan heeft op deze locatie de normale breedte die een weg moet hebben binnen een 30 km zone.  

De weg heeft in deze situatie een breedte van 5,20, de trottoirs zijn aan beide zijden 1,50 en voor iedereen toegankelijk, de restruimte is bestemd voor groen. Op de weg kan geparkeerd worden en er blijft dan genoeg ruimte over om langs de auto’s te rijden. 

Er zit nog wat marge in de afmetingen die genoemd zijn in de doorsnede, omdat verschillende verkeerskundigen zoals die van de politie, zich nog moeten buigen over een herinrichting. Dit wordt pas gedaan zodra deze schets is aangepast tot een voorlopig ontwerp. 

Sheet 11: 3. Sfeerbeeld ‘gewoon’ A 

Om het nog wat visueler te maken is een sfeerbeeld gemaakt van de doorsnede uit de vorige dia’s. Zo kan een herinrichting eruit komen te zien. Er is veel ruimte voor groen gecreëerd. De beplanting die is toegepast is nog indicatief, maar geeft een mooi divers beeld. Er staat een auto geparkeerd op deze locatie en er is genoeg ruimte om met ander verkeer langs te kunnen. Het vrachtverkeer kan er langs maar wordt door deze krappere ruimtes ontmoedigd om via dit deel van de Zandstraat naar het winkelgebied te gaan. Ze zullen eerder kiezen om via de van Heemstraweg en de Beatrixstraat naar hun bevoorrading te gaan. Het ontmoedigen van het vrachtverkeer, maar ook de automobilisten moet naast een goede fundering ervoor zorgen dat er veel minder trillingen zijn. 

Sheet 12: 3. Doorsnede bij versmalling (B) 

Dit is de doorsnede  bij een versmalling  in de straat. De wegversmallingen/asverspringingen zorgen ervoor dat de snelheid van het verkeer afneemt. Ook ontstaat door een versmalling de mogelijkheid om bomen aan te planten in de straat. Deze bomen krijgen genoeg ruimte om uit te groeien tot volwassen ‘oude’ bomen. De soorten zijn nog niet bepaald, dit wordt later uitgewerkt. Wel zullen het soorten zijn die voor zo min mogelijk overlast zorgen, zoals luizen, zaden en boomwortelopdruk. Welke planten in de groenvakken komen is ook nog niet bepaald. 

Sheet 12: 3. Sfeerbeeld bij versmalling (B) 

Zo kan het er dus uit komen te zien bij een versmalling. Auto’s moeten wachten op elkaar om er langs te kunnen. Dit haalt de snelheid uit het verkeer. Auto’s kunnen gewoon op de weg parkeren en er kunnen verspreid over de hele Zandstraat bomen aangeplant worden om de groene hoofdstructuur te herstellen zonder dat er kabels en leidingen in de weg liggen. De groenvakken kunnen aangeplant worden met mooie heesters en vaste planten. In combinatie met de bomen verbeteren we de biodiversiteit enorm. De bijtjes en vlindertjes zullen hier erg blij mee zijn. 

In de volgende dia’s laten we zien welke effecten dit 1e idee heeft op de omgeving ten opzichte van de huidige situatie. 

Sheet 14: 3. Klimaatopgave 

In het 1e idee wordt een gedeelte van de verharding afgekoppeld van het vuil rioolstelsel. Dit betekent dat het schone regenwater, dat op de weg valt, naar een sloot wordt afgevoerd in plaats van naar een rioolzuiveringsinstallatie.  

Ook wordt in het eerste idee de asfaltverharding vervangen voor klinkerverharding. Asfalt is een gesloten verharding waardoor het water niet de grond in kan trekken. Zoals je op het plaatje ziet kan bij een klinkerverharding/elementverharding, water wél de grond in trekken. Hiermee houd je water vast en voorkom je dat de omgeving snel uitdroogt tijdens warme periodes.  

De vraag die nu misschien bij u opkomt is: Maakt dit dan niet meer lawaai? Ja, in theorie maakt een klinkerverharding meer lawaai voor de omgeving dan asfalt als je er overheen rijdt. In de praktijk zal de geluidsoverlast hoogstwaarschijnlijk verminderen. In dit 1e idee wordt het verkeer namelijk ontmoedig om  

  1. Hard te rijden (wat ook voor geluidoverlast zorgt) en  
  2. de weg minder als doorgaande weg te gebruiken (dus minder verkeer in uw straat). Ook verwachten we dat het merendeel van de vrachtwagens niet meer door uw straat gaat, dat de geluidsoverlast verminderd. 

Planten en bomen zijn belangrijk voor het bevorderen van de biodiversiteit, dat wil zeggen dat deze veel verschillende belangrijke insecten zoals bijen, hommels en vlinders aantrekt. Zonder deze diertjes kan de mens niet leven op de aarde, dus is het belangrijk dat we ze een handje helpen. 

Door de verkeersremmende asverspringingen ontstaan er plekken waar bomen aangeplant kunnen worden.  Met deze bomen maken we extra schaduw in de straat en voorkomen we dat uw omgeving extreem heet wordt tijdens warme periodes. Dit is ook aangenaam voor fietsers en wandelaars. Door de aanplant van bomen, door de hele straat, wordt ook de groene hoofdstructuur hersteld en versterkt en voldoen we aan het vastgesteld beleid.  

Sheet 15: 3. Parkeren op weg 

In het nieuwe idee worden de rode fietsstroken, de zogenaamde fietssuggestiestroken, opgeheven. Hierdoor is het mogelijk om te parkeren op de weg, wat heel normaal is in een 30 km zone.  

Er zijn nu 19 stuks parkeerplaatsen op openbare grond. In dit 1e idee is er ruimte voor ongeveer 23 geparkeerde auto’s. Dit kunt u zien aan de zwarte vlekken in de tekening. We zeggen ‘ongeveer’, omdat op de plaats waar 2 grote auto’s staan, ook 3 kleine auto’s kunnen staan.  

Op het sfeerbeeld ziet u hoe het ‘parkeren’ in uw straat eruit kan komen te zien. 

Parkeren op de weg heeft als voordeel dat het de snelheid uit verkeer haalt. Ook wordt de weg op locaties waar de auto’s geparkeerd staan, smaller waardoor het  niet fijn is voor vrachtwagens om door de straat te rijden om het winkelcentrum te bevoorraden. Ook zorgt parkeren op de weg ervoor dat er meer ruimte voor plantvakken ontstaat, doordat er geen parkeervakken aangelegd hoeven te worden. 

Sheet 16: 3. Alle kruispunten hetzelfde 

Om de verkeersituatie overzichtelijk en duidelijk te maken worden alle kruispunten hetzelfde en gelijkwaardig. Dit betekent dat de Zandstraat-Oost geen voorrangsweg meer is en bij alle kruispunten geldt dat rechts voorrang heeft.  

In de huidige situatie vallen de zijstraten Appelstraat en De Kersentuin niet op. Een zogenoemd schijnplateau moet er voor zorgen dat het duidelijk is dat er een kruispunt is. Een schijnplateau wordt aangegeven door het gebruik van een andere kleur. Het woord ‘schijn’ wordt gebruikt omdat het geen verhoogd plateau is. De verharding ligt dus op dezelfde hoogte als de weg eromheen. Het zijn dus geen drempels!! 

In de Dijkstraat en de Beatrixstraat zijn al zulke schijnplateaus bij de kruispunten. Deze hebben we ook in gedachten voor Zandstraat-Oost, alleen dan met klinkers in plaats van asfalt. 

Sheet 17: 3. Asverspringingen  

De asverpringingen zorgen ook voor grote veranderingen in de straat. Het zijn versmallingen in de weg en ze verspingen van de ene naar de andere kant van de weg. Dit ziet u op het plaatje hieronder. Ze zorgen ervoor dat het verkeer, zeg maar slingerend door de straat moet gaan. Dit heeft als voordeel dat de snelheid van het verkeer lager wordt en dat het vrachtwagens ontmoedigt om Zandstraat-Oost als doorgaande route te gebruiken.  

De verspringingen zorgen, als fijne bijkomstigheid, voor ruimte om bomen terug te planten in de straat. Onder de stoep liggen namelijk veel kabels en leidingen. Hierdoor kunnen we geen bomen terug planten op de plek waar ze stonden. De versmallingen zorgen ervoor dat we wel bomen kunnen aanplanten  de groene hoofdstructuur herstellen en versterken. Dit is een win-win situatie dus. 

Sheet 18: 3. Weg smaller maken 

In dit 1e idee wordt de weg smaller gemaakt naar een breedte die past bij een 30 km weg. Dit heeft als voordeel dat er (rest)ruimte ontstaat die we kunnen gebruiken om extra groen te planten.  

Het is belangrijk dat de weg nog toegankelijk blijft voor aanwonenden en voor een enkele vrachtwagen. Alle bochten bij de inritten en de asverspringingen controleren met rijcurven (dit is een technisch hulpmiddel. We zorgen ervoor dat u uw inrit gewoon kunt blijven gebruiken  en het verkeer, zelfs vrachtwagens door uw straat kan blijven rijden.  

Sheet 19: 3. Aanpakken trillingen 

De afgelopen periode zijn er verschillende verkennende boringsonderzoeken uitgevoerd in uw straat. Dit heeft u misschien gezien. Hiermee is in kaart gebracht hoe de bestaande fundering en asfaltopbouw is van de huidige weg. Hierbij is ook onderzocht of er mogelijke vervuiling aanwezig zijn. Vervuiling in de bodem hebben namelijk behoorlijke invloed op de kosten. 

Uit het onderzoek is gebleken dat de fundering niet overal hetzelfde  is, dat wil zeggen dat er op verschillende plekken een andere verhardingsopbouw aanwezig is. Zo is er in de fundering (zie afbeelding) de ene keer zand aangebracht en de andere keer menggranulaat. Dit is de grootste oorzaak van de trillingen in de straat, omdat er een soort van golfbeweging kan ontstaan. Om dit op te lossen, is het dus belangrijk om een goede/homogene fundering aan te brengen onder de nieuwe verharding. 

De huidige drempels zijn niet stijl genoeg om het verkeer af te remmen. In het nieuwe idee nemen we daarom andere maatregelen om het verkeer af te remmen. De drempels zijn gemaakt van een ander materiaal met een andere ondergrond. De drempels kunnen ook voor trillingen zorgen en komen daarom niet terug in het 1e idee.  

Sheet 20: 4. Heeft u vragen of opmerkingen 

U heeft nu een beeld van het waarom van de herinrichting, aan welke eisen, randvoorwaarden we moeten voldoen. En hoe we tot het 1e idee zijn gekomen. Dit eerste idee is dus geen vast ontwerp.  Wat u nu wel duidelijk zal zijn, is dat een aantal dingen niet kunnen: omdat het technisch niet kan of omdat ons beleid anders is.  Al uw opmerkingen en vragen over dit 1e idee kunt u op een reactieformulier zetten. Dit kunt u digitaal doen via onze website www.westmaasenwaal.nl/zandstraat-oost. Bent u niet zo handig met de computer? Vul dan een reactieformulier in met de hand. Dit reactieformulier kunt u ophalen in het gemeentehuis (op afspraak). 

Sheet 21: 5. Vervolg 

We verzamelen alle reacties en zetten deze in een reactienota. Hierin zetten we ook ons antwoord op de reacties. 

Aan de hand van de reacties maken we een voorlopig ontwerp. Zodra het voorlopig ontwerp klaar is, laten we u dit weten. De coronamaatregelen bepalen hoe we u hierover gaan informeren. Het liefst doen we dit natuurlijk via een bewonersavond of inloopmoment. U krijgt ook dan weer de mogelijkheid om op dit voorlopig ontwerp te reageren via een reactieformulier.   

Stap 2: voorlopig ontwerp

Op basis van de reactienota maken we een voorlopig ontwerp. Hierop kunt u weer reageren via een reactieformulier. Ook dan verzamelen we alle reacties in een reactienota, met hierbij een antwoord van ons. Misschien is het tegen die tijd mogelijk een bewonersavond te organiseren. Kan dit nog niet, dan kunt u deze nota en het voorlopig ontwerp hier zien.
Hierna maken we een definitief ontwerp.

Stap 3: definitief ontwerp

Op basis van de reactienota van het voorlopig ontwerp maken we een definitief ontwerp. Dit wordt in de praktijk uitgevoerd

Planning in tijd

We weten nu nog niet hoeveel tijd elke stap in beslag neemt. Dus iets zeggen over wanneer we het definitieve plan uitvoeren kan nu nog niet. We verwachten dat we het werk in gedeelten (fasen) uitvoeren.

Corona

Wij gaan er vanuit dat we voorlopig nog geen bijeenkomsten mogen organiseren. Daarom informeren wij de aanwonenden per brief en via de website. Omdat niet iedereen handig is met een computer, kunt u ook in het gemeentehuis alle informatie bekijken en de presentatie. We laten u via een brief weten hoe dit in zijn werk gaat. 

Heeft u gevonden wat u zocht?