Zienswijzen op gespreksverslag bewonersavond 29 november 2023

Zienswijze gemeente West Maas en Waal

Algemene terugblik

De bijeenkomst van 29 november 2023 was constructief en open, maar tegelijkertijd ook confronterend en emotioneel beladen. Er is uitgebreid stilgestaan bij beelden over en daadwerkelijke rol van het dorpsplatform, de impact van het uitblijven van woningbouw en wat dit gedaan heeft met de onderlinge verhoudingen.

Als gemeente vinden we het oprecht zorgelijk en verdrietig dat binnen het dorp de discussie en verwijdering tussen mensen zijn ontstaan. We zijn ook kritisch op onze eigen rol in dit kader. We zien dat we in het verleden dingen anders of beter hadden moeten doen op het vlak van communicatie, zichtbaarheid en participatie. We hebben op dit vlak ook teveel gevraagd van het dorpsplatform. Bijvoorbeeld binnen het traject Dorpspaspoort. Dit heeft bij inwoners onbedoeld geleid tot het beeld dat het dorpsplatform medeverantwoordelijk of -bepalend is voor de keuzes in en voor Altforst. Dit terwijl zij “slechts” een faciliterende en verbindende rol binnen het dorp heeft.

Hiervoor heeft het college bij monde van wethouder Reuvers haar verontschuldigingen aangeboden. Met daarbij de afspraak dat de gemeente bij grote (ruimtelijke) ontwikkelingen in het dorp de verantwoordelijkheid heeft en houdt op het vlak van communicatie en participatie. En het dorpsplatform zich richt op het aanjagen, faciliteren en verbinden van activiteiten in Altforst.

Reactie op het verslag

Het verslag biedt in de basis een goede weergave van het gesprek. Er zijn wat ons betreft enkele zaken die om verduidelijking, reactie of aanvulling vragen:

  • Algemene opmerking: de leesbaarheid kan worden vergroot door het gebruik van kortere zinnen. Daarnaast is een spellingscontrole wenselijk.
  • Rol van het dorpsplatform: sommige passages zijn lastig leesbaar. Bijvoorbeeld de laatste alinea op pagina 1. Ook de eerste alinea behoeft aanscherping. Er mag scherper worden verwoord wie zorg heeft. De zinsnede “mogelijke vermenging” moet naar onze mening worden vervangen door “veronderstelde vermenging”. De zinssnede “de gang van zaken rondom het Dorpsplatform”; moet dit niet Dorpspaspoort zijn?
  • Dorpendeal: er wordt gesteld dat de JVA en de carnavalsvereniging niet goed zijn aangehaakt op de dorpendeal. Hierin herkennen we ons ten dele. De JVA is namelijk één van de partijen die de Dorpendeal mee ondertekende. We herkennen dat de aanhaking van de carnavalsverenging beter had gemoeten. Inmiddels is de carnavalsvereniging al enige tijd direct betrokken bij de Dorpendeal en gewaardeerd lid van de projectgroep Dorpendeal.
  • Aanvullend: tijdens de bijeenkomst is vanuit de gemeente aangegeven dat inwoners bij vragen of zorgen contact kunnen opnemen met de gemeente (ambtelijk en bestuurlijk) of met Peter van Drielen van STeuN. En dat het belangrijk is dat inwoners ook gebruik maken van deze mogelijkheid. Dit om vragen, zorgen of frustraties weg te nemen of hierover in gesprek te kunnen. Oproep daarbij is om dit soort zaken bespreekbaar te maken en niet door te laten sudderen in Altforst.

Zienswijze Dorpsplatform

De volgende zin is in onze beleving onjuist weergegeven:

“Het proces om te komen tot het dorpspaspoort is gestart in 2018. Het Dorpsplatform is betrokken geweest bij de opstelling van dit dorpspaspoort. En juist rondom die betrokkenheid en de impact van het dorpspaspoort op het al dan niet realiseren van woningbouwprojecten, bestond het vermoeden dat enkele leden van het Dorpsplatform vanuit belangen positie hebben ingenomen.”

Wat ons betreft is een betere weergave:

“Het dorpsplatform is inhoudelijk niet betrokken geweest bij het opstellen van het dorpspaspoort. Op verzoek van de gemeente heeft het dorpsplatform destijds de avond georganiseerd, waarin het dorpspaspoort is gepresenteerd. Deze avond is geopend door de voorzitter van het dorpsplatform, waardoor de suggestie werd gewekt aan de bezoekers van deze avond, dat het dorpsplatform ook een inhoudelijke bijdrage had geleverd.”

Tijdens het overleg hebben de leden van het dorpsplatform dit nogmaals bevestigd en ook toegelicht dat er hierdoor ook geen sprake is van belangen vermenging.

Met de betere weergave kan de zin ‘’Omdat het een forse toerekening is naar de leden van het Dorpsplatform, heeft het Dorpsplatform verduidelijkt dat de betrokkenheid van het Dorpsplatform slechts gering was’’ worden verwijderd.

Zienswijze aanwezige inwoners Altforst

Geen reactie ontvangen.