Besluitenlijst college week 22, 28-05-2024

Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris D. (Didier) Oosterom
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
 • Wethouder E.J. (Evert Jan) Slootweg
 • Wethouder M.A.A. (Marieke) van den Boom-Witzel

Vaststellen bestemmingsplan Beneden-Leeuwen, Spijkerstraat 2 - Z.102306

Portefeuillehouder

E.J. Slootweg

Advies

 1. De raad voor te stellen de nota beantwoording zienswijze vast te stellen;
 2. De raad voor te stellen het bestemmingsplan "Beneden-Leeuwen, Spijkerstraat 2" vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststellen bestemmingsplan Maasbommel, Sluissestraat 3A - Z.075488

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. De raad voor te stellen de nota beantwoording zienswijzen vast te stellen;
 2. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Maasbommel, Sluissestraat 3A vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 23 mei 2024, nr. 22/24 - Z.102743

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

Besluitenlijst vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Visie (vrijetijds)economie - Z.069569

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. In te stemmen met de herijkte visie (vrijetijds)economie;
 2. De raad middels bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen om de visie (vrijetijds)economie vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Omgevingsplan "Dreumel, Polstraat ong." - Z.072377

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. In te stemmen met het ontwerp omgevingsplan Dreumel, Polstraat ong.
 2. Voor dit omgevingsplan geen milieueffectrapportage te laten opstellen 3. Het ontwerp omgevingsplan ter inzage te leggen

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 21 mei 2024, nr. 21/24 - Z.102743

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

Besluitenlijst vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Jaarverslag en jaarrekening 2023 GGD Gelderland-Zuid - Z.101042

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2023 van GGD Gelderland-Zuid.
 2. In te stemmen met het conceptraadsvoorstel en -zienswijzebrief.
 3. In te stemmen met de voorlopige zienswijze zoals beschreven in bijgevoegde brief.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

GGD Gelderland-Zuid; Concept begroting 2025 en begrotingswijziging 2024 - Z.101047

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Kennis te nemen van de concept begroting 2025 en begrotingswijziging 2024 van GGD Gelderland-Zuid.
 2. In te stemmen met het conceptraadsvoorstel en -zienswijzebrief.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Koersnotitie Energietransitie & Circulariteit 2024 - 2028 - Z.102323

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. In te stemmen met de koersnotitie energietransitie & circulariteit 2024 - 2028.
 2. De koersnotitie ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

College besluit om dit voorstel aan te houden, zodat raadsvoorstel kan worden toegevoegd en kan worden gekeken op welke wijze de CDOKE middelen kunnen worden ingezet.

Aanvraag subsidie ondersteuning NT2 Onderwijs - Z.102848

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Stichting Groeisaam Primair Onderwijs (verder te noemen Groeisaam) voor de drie schooljaren 2024 - 2025, 2025 - 2026 en 2026 - 2027 jaarlijks een subsidie te verlenen ter hoogte van € 54.990,- per schooljaar voor het bieden van NT2 onderwijs.
 2. Groeisaam eenmalig een extra subsidie te verlenen van €33.334,- voor het mede dekken van het financieringstekort.
 3. Af te wijken van een tweetal termijnen in onze Algemene Subsidie Verordening (ASV). Hiervoor de hardheidsclausule toe te passen.
 4. Deze kosten te dekken vanuit de specifieke doeluitkering voor het terugdringen van onderwijsachterstanden.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Portefeuillehouder heeft besloten dit voorstel aan te houden om nadere invulling te geven aan vragen en opmerkingen vanuit het college. Gekeken zal worden of er koppelingen gemaakt kunnen worden met andere trajecten die lopen, zodat daarbinnen de benodigde (financiële)ruimte kan worden gevonden. Hierbij zal ook gekeken moeten worden naar behoefte van inwoners en de meetbaarheid van de resultaten.

Zienswijze conceptjaarrekening 2023 en ontwerpbegroting 2025 VRGZ - Z.101130

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

De gemeenteraad conform bijgaand raadsvoorstel voor te stellen om:

 1. Kennis te laten nemen van de conceptjaarrekening 2023;
 2. Kennis te laten nemen van de ontwerpbegroting 2025 en de meerjarenraming 2026- 2028;
 3. De brief aan het dagelijks bestuur van de VRGZ over de zienswijze op de conceptjaarrekening 2023 en de begroting 2025 vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)