Gespreksverslag bewonersavond 29 november 2023

Op 29-11-2023 heeft er van 20:00 tot 22:15 in de Uithof in Altforst een gesprek plaatsgevonden tussen een groep bewoners uit Altforst (zij schoven eerder aan bij gesprek tussen een vertegenwoordiger van de gemeente en de heer Brokken ), het Dorpsplatform van Altforst en een afvaardiging van de gemeente West Maas en Waal (ambtelijk en college) (Vanuit college: Rob Reuvers en Marieke van den Boom Witzel)

De avond werd geleid door Rene de Heer. Er is daarnaast een onafhankelijk notulist (Alex Panhuizen).

Rol van het Dorpsplatform

Een belangrijk knelpunt bij de onderlinge verhoudingen in het dorp is de zorg en vrees over een onduidelijke rol van de verschillende partijen die betrokken zijn bij het meedenken en opstellen van documenten die een lange termijnvisie voor het dorp Altforst moeten vormgeven. Deze zorg spitst zich met name toe op de mogelijke vermenging van belangen bij keuzes die gemaakt zijn of posities die zijn ingenomen bij het vormgeven van het dorpspaspoort.

Het proces om te komen tot het dorpspaspoort is gestart in 2018. Het Dorpsplatform is betrokken geweest bij de opstelling van dit dorpspaspoort. En juist rondom die betrokkenheid en de impact van het dorpspaspoort op het al dan niet realiseren van woningbouwprojecten bestond het vermoeden dat enkele leden van het Dorpsplatform vanuit belangen positie hebben ingenomen. Daarnaast heeft een deel van de aanwezige bewoners het gevoel dat tijdens dergelijke overleggen en op te stellen documenten er namens hen en niet met hen besloten wordt.

Omdat het een forse toerekening is naar de leden van het Dorpsplatform, heeft het Dorpsplatform verduidelijkt dat de betrokkenheid van het Dorpsplatform slechts gering was. Het dorpspaspoort is opgesteld door een extern bureau. En het Dorpsplatform daarbij ter facilitering van het proces een bijeenkomst georganiseerd. Daarnaast is op verschillende momenten door het externe bureau , door middel van informatie uit deze bijeenkomst en andere vormen van participatie een visie opgesteld. Dat is nadrukkelijk niet de visie geweest van het Dorpsplatform. Waarmee van een schijn van belangenvermenging geen sprake kan zijn. Wel is er op persoonlijke titel feedback geleverd op de plannen door leden van het Dorpsplatform tijdens de eerder genoemde bijeenkomst.

De gang van zaken rondom het het Dorpsplatform is echter wel de reden waardoor het beeld rondom de belangenvermenging is versterkt. Gecombineerd met de opstelling van de gemeente die in het proces rondom het dorpspaspoort mogelijk te veel het Dorpsplatform als vertegenwoordiger van het dorp Altforst heeft benaderd. Juist op onderwerp en als leefbaarheid, woningbouw en de toekomstige ontwikkelingen van voorzieningen is dat een te smalle benadering. Daardoor is bij andere (aanwezige) bewoners die zich niet betrokken hebben gevoeld bij het proces ook een gevoel
ontstaan dat daardoor niet met maar over hen besloten is.

Het is op de avond duidelijk geworden dat rondom dit proces waarbij vermoedens zijn geuit over belangenvermenging, het dorpspaspoort een indirect effect leek te hebben op de planning van de door velen gewenste woningbouw en de betrokkenheid van verschillende partijen niet of op z’n minst onduidelijk is, er in de intermenselijke relatie tussen dorpsbewoners deuken zijn ontstaan die niet in één avond op te lossen zijn.

Rol gemeente

Het College van B&W constateert dat zij te veel het Dorpsplatform als vertegenwoordiger van het gehele dorp hebben ingezet, waardoor de verwarring en vermoedens zijn ontstaan. Het college heeft daarvoor excuses aan geboden voor de ontstane verwarring en benadrukte dat het niet de intentie was geweest het Dorpsplatform in een lastige positie te brengen.

De inzet van het Dorpsplatform bij het organiseren van activiteiten en het uitgeven van 'het Kwekkertje' werd door de dorpsbewoners gewaardeerd. Bewoners geven aan dat het Dorpsplatform hen niet vaak genoeg op de hoogte kan houden van zaken die spelen.

Het Dorpsplatform en bewoners zijn het erover eens dat het Dorsplatform vooral een faciliterende rol moet nemen en zelf niet aan beleidsbeïnvloeding moet doen waar belangen uit een kunnen lopen. Op die manier is er een heldere rolverdeling en kan er ook geen schijn van belangenvermenging ontstaan.

Samenvattend:

 • Het Dorpsplatform had en heeft een faciliterende rol in de gemeenschap Altforst
 • Door op verzoek van de gemeente mee te praten over visievorming over de toekomst van Altforst is onbedoeld een beeld ontstaan dat het Dorpsplatform medeverantwoordelijk is voor de inhoud van de visies
 • De gemeente rekent het zichzelf aan dat deze beelden zijn ontstaan en biedt daarvoor excuses aan
 • Draagvlak vinden en participatie met de gemeenschap is een verantwoordelijkheid van de gemeente
 • Het Dorpsplatform kan en wil die rol niet overnemen en richt zich op de faciliterende rol voor activiteiten in het dorp
 • Deze werkafspraak moet de rollen weer zuiver maken om op die manier over ontstane irritaties heen te stappen
 • Dit vraagt inzet van iedereen en waar nodig nog enkele persoonlijke gesprekken tussen de verschillende inwoners van Altforst
 • De tekst op de website van de gemeente over de taken en rollen wordt aangepast:
  Dorpsplatforms | West Maas en Waal

Dorpendeal

Er zijn vragen rondom de dorpendeal. Het is onduidelijk waarom sommige partijen wel en sommige partijen niet zijn aangehaakt bij het opstellen van de Dorpendeal. De JVA en de carnavalsvereniging zijn volgens bewoners niet goed genoeg aangehaakt en daarmee is er geen goede afspiegelingen van de gemeenschap in Altforst betrokken bij het opstellen van de Dorpendeal. De daarbij ontstane onduidelijkheid over eventuele financiële bijdragen komt tijdens het gesprek ter tafel. Ambtelijk wordt aangegeven dat daarover afspraken op ambtelijk niveau zijn gemaakt en in een verslag zijn vastgelegd.

Samenvattend:

 • Bij het opstellen van een visie is het van belang dat alle partijen de mogelijkheid krijgen mee te denken met het opstellen van visiedocumenten
 • Ook al is er niet bewust een keuze gemaakt om bepaalde wel en andere verenigingen niet te betrekken, daardoor is onbedoeld een gevoel ontstaan dat sommige verenigingen niet mogen meepraten.
 • In het vervolg is het van belang alle stakeholders in beeld te hebben voordat gestart wordt met visievorming. Ook als andere overheden betrokken zijn (zoals de provincie) heeft de gemeente de verantwoordelijkheid te inventariseren of alle partijen een rol hebben aan tafel.

Woningbouw in Altforst

De bewoners uitten hun frustratie over de traagheid van de woningbouw. Hoewel 12 kavels zijn toegewezen, is dit niet voldoende. Jonge bewoners missen perspectief. Het College van B&W erkende het belang van snelheid in de woningbouw, maar benadrukte ook de noodzaak van zorgvuldigheid in procedures. De gemeente betreurt de wijze van behandeling en bejegening van inwoners bij overhandiging van een petitie voor meer woningbouw en de opeenvolgende vertragingen van de plannen. Die opstelling heeft bijgedragen aan het gevoel dat een groep inwoners van Altforst zich niet gehoord voelen. En het gehoord en betrokken willen zijn is juist bij een belangrijk thema als woningbouw, dat vaak als sleutel wordt gezien in de investering in de leefbaarheid en toekomst van een dorpskern wel van aanzienlijk belang.

Er werd opgemerkt dat de aanwezigheid van woningen cruciaal is voor het behoud van voorzieningen, inclusief de school. Daarbij geeft de wethouder aan dat het omgekeerde ook waar is . Meer duidelijkheid over woningbouw en participatie vanuit de gemeente wordt in januari verwacht. De wethouder geeft aan dat zij ervan bewust is dat zij het vertrouwen zal moeten winnen en geeft aan dat het de inzet is van het college om in ieder geval ruimte voor 45 woningen te faciliteren, hoewel zij dit nu nog niet kan garanderen ivm te volgen procedures.

Samenvattend:

 • Het bouwen van woningen staat gelijk aan investeren in de leefbaarheid en vitaliteit van Altforst
 • De verschillende opvolgende visies constateren dat ook, maar er zijn nog geen woningen gerealiseerd
 • Dit is een grote frustratie van alle inwoners van het dorp
 • De gemeente is zich hiervan erg bewust en geeft aan naast de bestaande projecten waarvoor inmiddels vergunningen zijn verleend ook ingezet wordt om in januari 2024 duidelijkheid te geven over de vervolglocaties waar gebouwd kan worden
 • Hiertoe wordt in januari 2024 de eerste stap gezet door het opleveren van de concept omgevingsvisie welke ter inzage wordt gelegd . Deze visie zal duidelijk maken aan welke kant Altforst mogelijk uitgebreid kan worden. Specifieke bouwlocaties worden nog niet besproken. Echter, er is wel vermeld dat er in de tweede helft van januari een vervolgoverleg gepland is met firma Brokken over hun plannen voor de oostzijde van het dorp
 • Ook is medegedeeld dat het college, nog vóór de definitieve goedkeuring van de omgevingsvisie door de raad (verwacht in mei 2024), reeds acties wil ondernemen met en voor Altforst om het proces te versnellen
 • De gemeente neemt daartoe het initiatief

Toekomstige afspraken

 • Het Dorpsplatform zal opereren vanuit de luwte rondom en zich niet bezig houden met beleidsvorming
 • Het college van B&W zal de participatie op zich nemen rondom woningbouwplannen en daarbij middelen vanuit het Dorpsplatform slechts faciliterend gebruiken
 • In januari 2024 zal meer duidelijkheid gegeven worden rondom het proces van de woningbouwplannen door middel van  onder andere het opleveren van de concept omgevingsvisie en een gesprek met initiatiefnemer Brokken
 • Daartoe wordt op initiatief van de gemeente ingezet op het organiseren van een avond voor het gehele dorp
 • Verfijnen van de website tekst over het Dorpsplatform door de gemeente waarin de rol van Dorpsplatforms specifiek wordt omschreven
 • Bespreking van de onduidelijke rol van diverse Dorpsplatforms in de verschillende dorpen, met name hun betrokkenheid bij woningbouwplannen en visieontwikkelingen, en de daaruit voortvloeiende beeldvorming, is iets wat de gemeente in overweging neemt.
 • Voor wat betreft de communicatie in het geheel neemt de gemeente de regie door:
  • Aankondigingen te doen in het Kwekkertje
  • Een uitgebreid informatiebulletin op te stellen dat verzonden wordt aan de inwoner van Altforst
  • Het informeren van de gemeenteraad
  • Het herstarten van het overleg met de projectgroep