Het Leeuwse Veld-West, beeldkwaliteitsplan

Waar gaat het beeldkwaliteitsplan over?

Het beeldkwaliteitsplan geeft de randvoorwaarden weer voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling, met het accent op de verschijningsvorm van de te bouwen woningen. Samen met het bestemmingsplan is het beeldkwaliteitsplan het juridisch document dat de kaders schetst voor de bouw- en inrichtingsplannen voor dit gebied.

Het beeldkwaliteitsplan is het toetsingskader bij de gemeentelijke en welstandstechnische beoordeling van bouw- en inrichtingsplannen alsmede voor de inrichting van de openbare ruimte. Het beeldkwaliteitsplan wordt onderdeel van de welstandsnota, waarmee het een bindende werking krijgt voor alle partijen. Onder de regie van het beeldkwaliteitsplan weten (particuliere) initiatiefnemers op voorhand welke kwaliteitseisen worden gesteld aan de uitwerking van de bebouwing en de openbare ruimte.

Procedure

Op 4 maart 2021 is het beeldkwaliteitsplan “Het Leeuwse Veld - West" vastgesteldlink naar pdf bestand. Het beeldkwaliteitsplan treedt op 18 maart 2021 in werking.

Te downloaden bestanden: