Informatie aanvragen uitvoeringsbudget Sportakkoord

Budgetbeheer en bewaking

 • De kerngroep is verantwoordelijk voor de bewaking en beheer van het budget. Zij beoordeelt de budget aanvragen vanuit haar onafhankelijke en toezichthoudende rol.
 • Voor het ter beschikking stellen van een bepaald budget wordt vooraf een verzoek voor financiering (middels aanvraagformulier) bij de kerngroep ingediend en beoordeeld.
 • Zodra er goedkeuring is gegeven door de kerngroep voor het plan, wordt het uitvoeringsbudget overgemaakt. 

Aanvragen budget

 • Het gehele jaar kunnen aanvragen worden ingediend bij de kerngroep. (Contactgegevens leden kerngroep)
 • De aanvragen worden per kwartaal beoordeeld, zodat alle initiatieven een gelijke kans wordt geboden.
 • De kerngroep streeft bij de beoordeling naar consensus. Is dit niet het geval, dan geldt een meerderheid van stemmen. Om te kunnen stemmen, moet je wel aanwezig zijn bij de vergadering.

Voorwaarden

 • De activiteit sluit aan bij in ieder geval één van de thema’s van het sportakkoord.
 • Sportakkoord gelden zijn niet bedoeld om individuele organisaties en hun kernactiviteiten te financieren. Uitgaven dienen het collectief.
 • Bestaande brede activiteiten/initiatieven die al gesubsidieerd worden, komen ook niet in aanmerking. De sportakkoord gelden zijn bedoeld voor extra, aanvullende, verbredende activiteiten, waar de acties in het sportakkoord ook op inzetten.
 • Het gaat om een aanjaagbudget; stimuleren/opstarten/aanjagen. Zo veel mogelijk om acties duurzaam te maken.
 • Per actie/activiteit wordt een verzoek voor financiering ingediend volgens het format. Hou het kort en krachtig.
 • Er wordt een beroep gedaan op de realiteitszin, het budget kan maar één keer worden uitgegeven.
 • Zodra positief wordt beslist over een aanvraag, krijgt de aanvrager (de aangewezen kartrekker van het project) de beschikking over de toegekende middelen.
 • De kartrekker dient na afloop van de actie/activiteit een kort verslag in bij de kerngroep. Deze informatie wordt gebruikt voor de monitoring, evaluatie en verantwoording van de inzet van de middelen.
 • Een aanvraag bedraagt niet meer dan € 5.000,- en de budgetnorm op = op wordt gehanteerd.

Gevraagde informatie bij het aanvragen van het uitvoeringsbudget Sportakkoord

In uw aanvraag geeft u antwoord op de volgende 8 vragen:

 1. Onder welk thema van het Sportakkoord valt de activiteit?
  • Inclusie en diversiteit
  • Sociaal veilig sporten
  • Vitale sport- en beweegaanbieders
  • Vaardig in bewegen
  • Ruimte voor sport en bewegen
  • Maatschappelijke waarde van topsport
  • Gezonde voeding
 2. Wat is de naam van uw activiteit?
 3. Wat is het doel van de activiteit? (200 tekens)
 4. Geef een beschrijving van de activiteit (2500 tekens)
 5. Op welke doelgroepen richt de activiteit zich? (2500 tekens)
 6. Welke partners zijn betrokken bij de activiteit? (200 tekens)
 7. Wat is de voornaamste rol van de partners? (2500 tekens)
 8. Hoe wordt de activiteit in de toekomst voortgezet zonder bekostiging vanuit het Lokaal Sportakkoord? (2500 tekens)

Afsluitend voegt u als bijlage de begroting en planning van de activiteit toe.

Heeft u gevonden wat u zocht?