Reactienota Greffelingsestraat en Filipsstraat

Filipsstraat

Vraag / opmerkingAntwoord
Parkeervakken voor seniorenwoningen niet laten vervallen.Wij gaan dit verder onderzoeken en komen hier bij het definitief ontwerp op terug.
Meerdere verzoeken samengevoegd: Meer parkeervakken nodig.In het ontwerp zitten groene parkeervakken, daarnaast mag er aan één zijde van de straat geparkeerd worden op de weg. Dit voorziet in de parkeerbehoefte.
Maak van groenstroken 'groene' parkeervakken.In het ontwerp is een combinatie gemaakt van groenstroken en groene parkeervakken. Niet alle groenstroken worden vervangen door groene parkeervakken.
Hoe laat begint de aannemer ’s ochtends.Wij hebben nog geen aannemer in de hand en kunnen dus nog niets concreets zeggen over werktijden. 
Zijn de woningen (Filipsstraat en Schutstraat) tijdens de uitvoering te allen tijde bereikbaar.Werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. De aannemer zorgt ervoor dat ook tijdens werkuren de woningen altijd te voet (en bij calamiteiten) bereikbaar zijn.
Hoe zit het met afkoppelen HWA bij huurhuizen.Afkoppelen huurhuizen is ook mogelijk. U krijgt hier later meer informatie over. (HWA betekent hemelwaterafvoer.)
Stoep tussen huisnummer 1-3-5-7 in de loop der jaren na allerlei (graaf)werkzaamheden slecht teruggelegd. Kunnen deze weer fatsoenlijk neergelegd worden.Het trottoir is in particulier bezit van de aangrenzende woningen. In overleg met de eigenaren kijken we of we dit mee kunnen nemen in het (straat)werk, zodat het weer netjes recht ligt.  
Als stoep wordt versmald rekening houden met locatie lantaarnpalen.In het ontwerp wordt rekening gehouden met voldoende doorgang. Eventueel worden lantaarnpalen verplaatst.
Maak de Filipsstraat éénrichtingsverkeer als er op de rijbaan geparkeerd gaat worden i.v.m. veiligheid en overzichtelijkheid.Gezien de ligging ten opzichte van de andere straten, o.a. de Schutstraat, blijft de weg een tweerichtingsweg.
Kunnen er voorzieningen worden aangebracht zodat men met een rollator, scootmobiel e.d. makkelijker de stoep op kan komen. Met name bij de seniorenwoningen.Er worden op een aantal locaties voorzieningen aangebracht zoals verlaagde inritbanden (oversteekplaatsen). Deze zijn te zien in het definitieve ontwerp.
Komt het nieuwe plan op de site?Ja, zodra het ontwerp is aangepast wordt dit op de website geplaatst: https://www.westmaasenwaal.nl/greffeling/
Wordt er ook naar de Kerkstraat gekeken? Trottoir aan één kant is slecht.De Kerkstraat valt niet binnen dit project. En hier is dus geen geld voor beschikbaar.
Svp putdeksel verlagen die op de oprit ligt. Deze steekt boven het straatwerk uit.Dit wordt meegenomen tijdens de uitvoering.
Wat zijn de mogelijkheden voor het maken van een inrit bij nr. 19 zodat op eigen terrein geparkeerd kan worden. Dit ivm vervallen van veel openbare parkeerplaatsen.Het ontwerp voorziet in voldoende parkeergelegenheden op korte afstand. Indien gewenst adviseren wij u zo spoedig mogelijk een inrit aan te vragen via het Omgevingsloket. Als u op tijd een vergunning heeft, kunnen wij deze in het ontwerpproces meenemen.
Draaicirkel inrit wordt te klein als er ook op de straat geparkeerd wordt.In het definitief ontwerp houden we rekening met draaicirkels. Waar nodig wordt het ontwerp hierop aangepast.
Door groenstrook verdwijnt parkeergelegenheid en wordt de inrit geblokkeerd bij de Lindenlaan 26a.Hier is geen inrit aanwezig. Het ontwerp voorziet in voldoende parkeergelegenheden op korte afstand. 

Schutstraat

Vraag / opmerkingAntwoord
Waarom wordt de Schutstraat niet meegenomen? Wateroverlast Schutstraat is erger dan in de Filipsstraat.Schutstraat 1 tot en met 7 gaan we naar aanleiding van de reacties meenemen binnen dit project. Het deel Schutstraat tussen de Filipsstraat en Greffelingsestraat valt buiten dit project. Als gevolg van de maatregelen die we binnen dit project nemen, verwachten we dat de wateroverlast in de Schutstraat afneemt.
Afwatering in de Schutstraat is op de verkeerde locatie aangebracht. Water blijft staan op de hoek Greffelingsestraat/Schutstraat.Als gevolg van de maatregelen die we binnen dit project nemen, verwachten we dat de wateroverlast in de Schutstraat afneemt.
Er komen geen bomen in de Filipsstraat, kunnen er wel bomen in de Schutstraat komen.Schutstraat 1 tot en met 7 gaan we naar aanleiding van de reacties meenemen binnen dit project. Hier hebben wij gekeken naar de mogelijkheid om bomen te plaatsen. Helaas is dit niet mogelijk. Het deel Schutstraat tussen de Filipsstraat en Greffelingsestraat valt buiten dit project.
Graag ook meer groen en mooie stenen in de Schutstraat.Schutstraat 1 tot en met 7 gaan we naar aanleiding van de reacties meenemen binnen dit project. Het ontwerp gaan we hier laten aansluiten bij het ontwerp van de Filipsstraat en Greffelingsestraat. 
Het deel Schutstraat tussen de Filipsstraat en Greffelingsestraat valt buiten dit project.
Kan parkeervak van Schutstraat 1 worden aangepast zodat makkelijker in te parkeren is.De situatie blijft hier hetzelfde, omdat dit 'eigen' terrein is en dus niet van ons. Wel kijken we of we in dit ontwerp de toegangkelijkheid voor voetgangers en automobilisten in de openbare ruimte kunnen verbeteren.

Greffelingsestraat

Vraag / OpmerkingAntwoord
Te weinig parkeervakken.Aantal parkeerplaatsen neemt iets toe in het ontwerp ten opzichte van de huidige situatie. Bovendien is het mogelijk om aan één zijde van de straat op straat te parkeren. Hierdoor is er voldoende parkeergelegenheid.
Nu al te weinig parkeerplaatsen, zeker tijdens tennistoernooien.Het aantal parkeervakken klopt op basis van de gemeentelijke parkeernormen (dit is waar wij aan moeten voldoen). Een (incidenteel) tennistoernooi is daarin niet maatgevend.
Straat is breed genoeg om parkeren op straat toe te staan.Dit klopt en wordt aan één zijde toegestaan.
Geen klinkers i.v.m. geluidsoverlast en trillingen.In dit werk passen we gebakken straatstenen toe. Dit doen we in het kader van duurzaamheid (langere levensduur en makkelijker her te gebruiken), uitstraling en veiligheid (op asfalt heeft men de neiging harder te rijden). Door toepassing van verbeterde wegfundering en nieuwere materialen verwachten wij geen toename van geluid en trillingen. 
Graag bomen met weinig bladval/bladvast.Het soort bomen wordt later bepaald in het groenplan.
Geen bomen die overlast veroorzaken door zaden (esdoorn).Het soort bomen wordt later bepaald in het groenplan.
Komt er onder de bomen gras?Dit wordt later bepaald in het groenplan. Er komt in ieder geval een groenstrook rondom de bomen.
Geen bomen i.v.m. behoud parkeerplaatsen.We planten bomen zodat er schaduw ontstaat (klimaatadaptatie) en om de leefbaarheid in de straat te vergroten. Aantal parkeerplaatsen neemt iets toe in het ontwerp ten opzichte van de huidige situatie.
Geen bomen ter hoogte van Greffelingsedijk 11.Ter hoogte van het plateau komen geen bomen.
Geen bomen voor nr. 30 i.v.m. licht.Door de plaatsing van de bomen ten opzichte van de zon, nemen deze bomen bij nummer 30 niet veel licht weg.
Graag palmbomen.Het assortiment wordt later bepaald in het groenplan. In het ontwerp passen wij in ieder geval inheemse soorten toe. Hieronder vallen geen palmbomen.
Wie houdt het groen en blad bij?De gemeente verzorgt het beheer en onderhoud van het openbaar groen.
Vervang drempel voor ‘druppel’.De plateaus in het ontwerp blijven. Dit is voor  snelheidsvermindering (veiligheid).
Geen drempels i.v.m. geluidsoverlast.Er worden geen drempels toegepast. Huidige plateaus blijven.
Bij voorkeur versmallingen i.p.v. drempels, Greffelingsestraat is af en toe net een racebaan.Dit probleem proberen wij weg te nemen door dit ontwerp. Door de combinatie van plateau's, parkeren op straat toe te staan en de toepassing van gebakken straatstenen.
Drempel bij de vijver eruit halen en aanpassen naar bij voorbeeld Leeuwenseveld (druppel/halve bol).De plateaus in het ontwerp blijven. Dit is voor snelheidsvermindering (veiligheid).
Drempel op hoek Schutstraat/Greffelingsestraat.Hier is nu een plateau. Dit blijft gehandhaafd.
VWA (vuilwaterafvoer) is volgens gemeente slecht. Wordt deze vernieuwd?Het riool wordt alleen vernieuwd vanaf kruising Filipstraat tot kruising met Schutstraat. Dit deel is slecht.
Op kruising Brouwershof/Greffelingsestraat is een grotere afvoerput nodig.De kolken worden aangesloten op de nieuwe HWA-buis. De grootte van de put is niet leidend voor de afvoer. (HWA betekent hemelwaterafvoer)
Tuinen van huizen voor tennisbaan lopen vol water, betere afvoer realiseren naar riool vanuit geul en pijp.Wij gaan dit verder onderzoeken en komen hier later op terug. Dit wordt apart opgepakt.
Bij voorkeur afvoer aan 2 kanten van de weg.Dit is technisch niet mogelijk.
Afvoergoot langs de hele lengte van stoepkruising Brouwershof-Greffelingsestraat.In het ontwerp wordt hier een molgoot toegepast. 
Is er rekening gehouden met hemelwater vanuit de Peperstraat.Ja, het water wordt hier opgevangen door een lijngoot. Deze wordt aangesloten op de kolken.
Waarom wordt de straat smaller. Breder zou beter zijn in geval van drukte en calamiteiten.Het versmallen van de rijbaan zorgt voor lagere rijsnelheid en meer ruimte voor groen en parkeren. Woningen zijn altijd bereikbaar voor calamiteiten.
Greffelingsestraat is een straat met veel verkeer (vrachtwagens, bussen). Als de straat smaller wordt, wordt passeren van verkeer lastiger.Dit is een bewuste keuze om de gereden snelheid te verlagen en daarmee de veiligheid te verhogen. Er blijft voldoende ruimte om te passeren.
Wat wordt er gedaan aan snelheidsbeperking in de straat? Er ontstaan gevaarlijke situaties als op straat geparkeerd wordt, er wordt erg hard gereden.Dit probleem proberen wij weg te nemen door dit ontwerp. Door de combinatie van plateau's, parkeren op straat toe te staan en de toepassing van gebakken straatstenen.
Breng versmallingen in de weg aan t.b.v. snelheidsbeperking.Dit probleem proberen wij weg te nemen door dit ontwerp. Door de combinatie van plateau's, parkeren op straat toe te staan en de toepassing van gebakken straatstenen.
Waarom worden tegels van 3 jaar oud vernieuwd, is kapitaalvernietiging.Tegels worden in het ontwerp zoveel mogelijk hergebruikt bij het herstraten.
Voor nr. 1A worden twee soorten verharding op elkaar aangesloten, dit veroorzaakt scheuren net als jaren geleden in de Kerkstraat.De twee verhardingen worden netjes op elkaar aangesloten.
Geen bemaling tijdens werkzaamheden in verband met kans op scheuren.Beperkte bemaling is niet uit te sluiten. We proberen de werkzaamheden in een gunstige periode met lagere grondwaterstanden uit te voeren.
Geen grasstrook voor nr.30.
Veel ondiep liggende kabels en leidingen op grond nr 30.
Dubbele oprit nr.30 met buren moet behouden blijven.
vervalt de oude put naast de tuin.
Goot in tuin is in overleg met gemeente aangesloten op trottoirput. Deze behouden.
Dit wordt een groenvak.
Dit is bij ons bekend.
Dit blijft een dubbele oprit.
Goot in tuin en aansluiting blijft behouden.
Groenstrook tennisveld langs garageboxen, bomen hangen over de schutting.
Oprit wordt vaak geblokkeerd door parkeerders tennisbaan. Nr 5.
De bomen worden meegenomen in het onderhoud van de gemeente. De opmerking over het parkeren wordt doorgegeven aan de BOA.
Voor inrit is een kolk ingetekend. Graag naar links verplaatsen. Nr 20.De kolk wordt in het nieuwe ontwerp iets verplaatst.
Inrit bij nr. 13 is te smal ingetekend.In het definitieve ontwerp wordt de huidige breedte aangehouden.
Tijdsbestek uitvoering + oplossing voor toegang tot huis/garage i.v.m. bedrijf aan huis.Voordat we beginnen met de uitvoering krijgt u een planning. Dit doen we ruim voor aanvang, zodat iedereen hier rekening mee kan houden. De aannemer zorgt ervoor dat ook tijdens werkuren de woningen altijd te voet bereikbaar zijn.
Afkoppelen woningen.U ontvangt voor de uitvoering een folder om u hiervoor aan te melden.