Toelichting aanvraag leerlingenvervoer 2024-2025

Algemene informatie

De toekenning van de vergoeding bestaat uit de kosten van het vervoer naar de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school.

Formulieren die verkeerd of niet helemaal zijn ingevuld of waarbij de nodige verklaringen missen, behandelen we niet. Wij stellen u hiervan op de hoogte. 
We geven u de mogelijkheid om de aanvraag binnen twee weken te verbeteren of aan te vullen. Maakt u hiervan geen gebruik, dan laten we uw aanvraag verder buiten behandeling.

Mail voor meer informatie naar westmaasenwaal.llv@forseti.nl of bel met 073 760 1992.

Termijn van aanvraag en beslissing

Wij vragen u de aanvraag voor het nieuwe schooljaar vóór 1 juni 2024 in te leveren. De behandeltermijn van uw aanvraag is 8 weken. Deze termijn kan met maximaal 4 weken verlengd worden. Na de beslissing krijgt u binnen 2 weken een brief met het genomen besluit. In deze brief staat of u een vergoeding krijgt en of u een eigen bijdrage moet betalen. Als de gemeente het vervoer verzorgt, wordt geen vergoeding verstrekt. De leerling(e) kan dan gebruik maken van het georganiseerde vervoer.

Als u tijdens het schooljaar een aanvraag inlevert, nemen we binnen maximaal twaalf weken een beslissing. Kosten die gemaakt zijn voordat wij uw aanvraag ontvingen worden nooit vergoed. Zonder beschikking kunt u geen beroep doen op een vergoeding en bestaat er geen recht op het gebruik maken van het door de gemeente bekostigde en georganiseerde bus- of taxivervoer.

Afwezigheid en veranderingen

Afwezigheid en veranderingen in het vervoer van uw kind zoals ziekte, tandartsbezoek, schoolreisjes, lesuitval moet u tijdig doorgeven aan de vervoerder en de gemeente. U kunt dit per mail doen.

Gaat u verhuizen of verandert uw kind van school?

Lever dan een nieuwe aanvraag in. U kunt het aanvraagformulier met uw DigiD invullen op www.westmaasenwaal.nl/leerlingenvervoer.

Formulier, toelichting per vraag

Gegevens leerling

 • Vul hier de officiële naam in zoals die bekend is bij de burgerlijke stand én vul de roepnaam in.
 • Vul het adres in waar de leerling verblijft en van waaruit de school wordt bezocht. Soms is dit anders dan het adres waarop de leerling ingeschreven staat.
 • U vraagt een vergoeding voor leerlingenvervoer aan in de gemeente waarin de leerling werkelijk verblijft.

Gegevens aanvrager

 • Adres van aanvrager kan afwijken van het adres van de leerling, bijvoorbeeld als de leerling uit huis is geplaatst of bij co-ouderschap. Dit kan bij co-ouderschap in twee gemeenten zijn.
 • Bij aangepast vervoer is het noodzakelijk dat er telefoonnummers en een mailadres beschikbaar zijn.

Ingangsdatum

 • Ingangsdatum vervoersvoorziening. Een vervoersvoorziening wordt niet met terugwerkende kracht aan u verstrekt. Kosten die gemaakt zijn voordat wij uw aanvraag hebben ontvangen worden nooit vergoed.

Gegevens van de school

 • Vul in naar welke soort school de leerling gaat. Vul ook het adres in van de locatie waar de leerling heen gaat. Dit adres kan afwijken van het postadres van de school.
 • Leerlingen die naar een reguliere basisschool gaan kunnen om godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen en/of vanwege hun handicap in aanmerking komen voor een vervoersvoorziening. Als de keuze voor een bepaalde basisschool is gebaseerd op godsdienstige of levensbeschouwelijke gronden, stuurt u dan een schriftelijke verklaring (ondertekend en voorzien van datum) mee. Zie ook 'Overwegende bezwaren'.
 • Is de leerling vanwege een handicap aangewezen op vergoeding van leerlingenvervoer voor het bezoeken van een reguliere basisschool of regulier voortgezet onderwijs, dan moet bij de aanvraag een medische verklaring gevoegd worden waaruit de noodzaak voor leerlingenvervoer blijkt.

Wanneer vervoer nodig

 • Het vervoer van de leerlingen moet aansluiten op de schooltijden zoals die in het schoolplan/de schoolgids zijn opgenomen. Dat wil zeggen dat, als een leerling deelneemt aan activiteiten die buiten schooltijd plaatsvinden, géén vergoeding op grond van de Verordening leerlingenvervoer gemeente West Maas en Waal mogelijk is. U moet dan zelf zorgen voor het halen of brengen van de leerling.
 • De noodzakelijke kosten verbonden aan weekeinde- en vakantievervoer worden bekostigd als de leerling in een internaat of pleeggezin verblijft met het oog op het volgen van passend (voortgezet) onderwijs. Als er andere redenen voor dit verblijf zijn, zoals bijvoorbeeld sociale of medische redenen (bijvoorbeeld het vervoer vanuit de woning naar een medisch kinderdagverblijf) dan komen de kosten van het vervoer niet voor vergoeding in aanmerking.
 • Vul hier ook in of de leerling gebruik maakt c.q. afhankelijk is van een rolstoel (elektrisch of handbediend) of andere hulpmiddelen.

Soort vervoer

Leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan (inclusief leerweg ondersteunend (LWOO) of praktijkonderwijs (PRO)) hebben géén recht op een vergoeding.

 • Vormen van vervoer
  Uitgangspunt is dat, als de leerling een vervoersvoorziening nodig heeft, de kosten van openbaar vervoer worden betaald. Begeleiding van een leerling, aangepast vervoer of eigen vervoer kan bij bijzondere omstandigheden worden toegestaan of noodzakelijk worden geacht.
  Ieder jaar maken we een afweging of het soort vervoer dat u vraagt, voor de leerling passend is en op de, voor de gemeente, goedkoopste wijze kan worden uitgevoerd. Dat kan leiden tot toekenning van een ander soort vervoer of bekostiging dan u aanvraagt.
  Als de gemeente het vervoer verzorgt door middel van taxi- of schoolbusvervoer, betalen we géén andere vergoedingen. De leerling kan in dat geval gebruik te maken van het aangeboden vervoer. De kosten daarvan worden door de gemeente direct met de vervoerder verrekend.
 • Deskundigenverklaring
  Als begeleiding van de leerling of aangepast vervoer voor de leerling noodzakelijk is, moet een verklaring van de permanente commissie leerlingenzorg, de commissie van begeleiding, de commissie van onderzoek verbonden aan de school die de leerling bezoekt of gaat bezoeken, of van de commissie van indicatiestelling bijgevoegd zijn. U kunt hiervoor verklaring 3 laten invullen door de school.
 • Vervoer naar regulier onderwijs
  Leerlingen die een reguliere basisschool of een reguliere school voor voortgezet onderwijs (inclusief leerwegondersteunend en praktijkonderwijs) bezoeken of gaan bezoeken en vanwege hun lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke of psychische handicap aangewezen zijn op voor hen passend vervoer, kunnen bij de gemeente een vervoersvoorziening leerlingenvervoer aanvragen.
  De noodzaak voor een vervoersvoorziening van deze leerlingen moet blijken uit een te over leggen (medische) verklaring. Bij uw aanvraag moet u verklaringen van de school die de leerling verlaat, de school die de leerling gaat bezoeken, de toelaatbaarheidsverklaring/advies van het samenwerkingsverband, en een artsen-/specialisten-/psychologenverklaring (niet van de huisarts) voegen.

Afstand naar school

 • Bij het bepalen van de afstand tussen de woning en de school moet u uitgaan van de kortste (voor de leerling voldoende begaanbare en veilige) weg volgens de ANWB-routeplanner. Is de afstand meer dan 4 kilometer, dan kan recht op vergoeding van vervoerskosten ontstaan.

Inkomen

 • Drempelbedrag
  Voor leerlingen die een basisschool of een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) bezoeken blijven de kosten van vervoer voor de eerste 4 kilometer voor rekening van de ouders. Ouders betalen een eigen bijdrage. Dit is het zogenaamde drempelbedrag. Dit drempelbedrag is gebaseerd op de kosten van openbaar vervoer. Voor het schooljaar 2023-2024 geldt een drempelbedrag van € 591,20.

  Als het gecorrigeerd verzamelinkomen (van beide ouders en/of partners die samen een huishouden voeren) over het jaar 2022 lager is dan € 29.700,= vervalt het drempelbedrag. U moet dit aantonen. Vraag het IB-60 formulier op van beide ouders en/of partners die samen een huishouden voeren bij de belastingdienst via DigiD of via tel: 0800 0543 en stuur deze met de aanvraag mee.
  Stuurt u geen IB-60 formulier of inkomensbewijs bij uw aanvraagformulier mee dan laten wij dat weten en krijgt u de gelegenheid dit bewijs binnen 2 weken alsnog in te leveren.
  Als wij na deze hersteltermijn geen inkomensbewijs van u hebben ontvangen dan nemen wij uw aanvraag niet in behandeling of leggen wij u alsnog het drempelbedrag op.

  Voor leerlingen die een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de Expertisecentra bezoeken of voor leerlingen die een school voor basis/voortgezet onderwijs bezoeken en vanwege hun lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke of psychische handicap op een voor hen passende vervoersvoorziening zijn aangewezen wordt geen drempelbedrag berekend. De handicap van de leerling moet worden aangetoond.
 • Inkomensafhankelijke bijdrage
  Als u vervoer aanvraagt naar een school voor basisonderwijs die op meer dan 20 kilometer van de woning van de leerling af ligt, dan wordt de vergoeding verminderd met een bedrag dat afhankelijk is van uw financiële draagkracht. Deze bijdrage wordt berekend aan de hand van onderstaande tabel.

  Inkomen in €Eigen bijdrage in €
   0 - 39.500nihil
  39.500 - 46.500185
  46.500 - 54.000815
  54.000 - 60.5001.510
  60.500 - 69.5002.215
  69.500 - 76.0002.970
  76.000 en verdervoor elke extra € 5.000: € 710 erbij

  Bij € 76.000,- en verder wordt per € 5.000,- extra inkomen de eigen bijdrage steeds opgehoogd met
  € 710,-. Deze bijdrage naar draagkracht komt boven op het drempelbedrag. Als daardoor de totaal te betalen ouderbijdrage meer wordt dan de kosten van het vervoer, wordt uw aanvraag afgewezen.

Indicatie

 • Geef hier aan of uw kind een indicatie heeft vanuit de Jeugdwet voor bijvoorbeeld naschoolse opvang op een zorgboerderij.

Overwegende bezwaren

 • Als er sprake is van toekenning van vergoeding van het leerlingenvervoer, dan betreft die vergoeding de afstand tussen de woning van de leerling en de voor de leerling dichtstbijzijnde, toegankelijke school, tenzij vervoer naar een verder weg gelegen school voor de gemeente minder kosten met zich mee brengt en u met het vervoer instemt.
 • Onder “toegankelijke school” wordt verstaan de school waarop leerlingen op grond van hun lichamelijke of geestelijke toestand zijn aangewezen. De dichtstbijzijnde, toegankelijke school wil niet zeggen dat de leerling die school ook daadwerkelijk moet bezoeken, maar de leerling kan in principe tot die school worden toegelaten. Voor het bezoeken van een school voor speciaal basisonderwijs of voor (voortgezet) speciaal onderwijs geldt ook dat het de school is van het soort onderwijs waarop de leerling is aangewezen.
 • Als u vergoeding van leerlingenvervoer aanvraagt voor het bezoeken van een school die op grotere afstand van de woning ligt dan 4 kilometer terwijl een of meer openbare scholen of scholen van een bepaalde godsdienstige of levensbeschouwelijke richting, dan wel van dezelfde onderwijssoort dichterbij de woning liggen, meld dan dat u overwegende bezwaren heeft tegen die richtingen. Stuur een gedateerde en ondertekende schriftelijke verklaring mee met de aanvraag.

Aanvullende opmerkingen

Er kunnen redenen zijn die bij de beoordeling en afweging van uw aanvraag betrokken moeten worden, maar die u niet in voorgaande vragen hebt kunnen aangeven. Bij beantwoording van deze vraag kunt u die nadere gegevens of redenen aangeven.

Toestemming

Vergeet niet bij de toestemmingsverklaring de opties aan te kruisen in verband met de Algemene verordening gegevensbescherming.

Schoolverklaring

Een verklaring van de Commissie van Begeleiding / Commissie van Onderzoek, verbonden aan de school die de leerling bezoekt of gaat bezoeken, waaruit de noodzaak van (openbaar) vervoer onder begeleiding of aangepast vervoer blijkt, vindt u in de bijlage als verklaring 3. Deze verklaring 3 moet met de aanvraag meegestuurd worden. Voeg, indien beschikbaar en noodzakelijk, medische verklaring(en) toe ter onderbouwing.

Naar de schoolverklaring

Tot slot

Hebt u na het lezen van de toelichting nog vragen over de regeling leerlingenvervoer dan kunt u contact opnemen met Forseti, telefoonnummer  073 760 1992 of per mail westmaasenwaal.llv@forseti.nl. De verordening Bekostiging Leerlingenvervoer West Maas en Waal en de bijbehorende beleidsregels kunt u vinden op de website van de Overheid.

Heeft u gevonden wat u zocht?