Wat regelt dit bestemmingsplan?

Het bestemmingsplan maakt de uitbreiding van het Integraal Kindcentrum (IKC) aan de Heideakkerweg in Beneden-Leeuwen mogelijk. Het is een uitbreiding van circa 1.600 m² in één gebouw verspreid over twee bouwlagen. Daarnaast wordt er een nieuwe ontsluitingsweg gerealiseerd in de vorm van een fietsstraat (éénrichtingsverkeer voor motorvoertuigen) vanaf de noordelijke tak van de nieuw te realiseren rotonde op de Van Heemstraweg. Tenslotte wordt ook de verplaatsing van de bushalte aan de noordzijde van de Van Heemstraweg mogelijk gemaakt met het bestemmingsplan.

Wat regelt het ontwerpbesluit Hogere Waarden?

Uit akoestisch onderzoek naar het wegverkeerslawaai blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden zal worden. Dit als gevolg van het wegverkeerslawaai van de Van Heemstraweg. Omdat geluidreducerende maatregelen niet mogelijk of niet gewenst zijn, is het voor de uitbreiding van het IKC noodzakelijk om een hogere (maximale) grenswaarde vast te stellen. De hoogst berekende geluidsbelasting ten gevolge van de Van Heemstragweg is 55 dB. De maximale grenswaarde van 63 dB wordt niet overschreden. Het ontwerpbesluit maakt onderdeel uit van de bestemmingsplanprocedure en ligt gelijktijdig ter inzage met het ontwerpbestemmingsplan.

Vormvrije m.e.r-beoordeling

Voor de voorgenomen ontwikkeling is op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd. Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling blijkt dat er geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld, omdat deze ontwikkeling niet leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, zoals bedoeld in het Besluit milieueffectrapportage. Er kan worden volstaan met de opgestelde vormvrije m.e.r.-beoordeling. De vormvrije m.e.r. ligt bij de stukken ter inzage.

Het besluit van B&W is een besluit in het kader van de voorbereiding van het door de raad te nemen besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan (artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht). Belanghebbenden kunnen hun zienswijze tegen dit besluit van burgemeester en wethouders kenbaar maken in hun zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan.

U kunt het plan inzien

U kunt het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit Hogere Waarden van 28 december 2023 tot en met 7 februari 2024 op afspraak in het gemeentehuis inzien.

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met meneer Toine van der Wielen via tvdwielen@westmaasenwaal.nl of via 14 0487.

U kunt het bestemmingsplan ook online inzien

Online: Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit Hogere Waarden Beneden-Leeuwen, uitbreiding IKC

NL.IMRO.0668.BENHeideakkerweg1-BON1

Tot en met 7 februari kunt u een zienswijze geven

Een zienswijze kan mondeling of schriftelijk. Voor een mondelinge zienswijze belt u met team Ruimte via 14 0487. U kunt ook een brief schrijven aan de gemeenteraad, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen. U geeft in uw reactie in ieder geval aan over welk onderdeel van het bestemmingsplan uw zienswijze gaat. En u ondertekent uw zienswijze.