Lauwendael, Beneden-Leeuwen

Wat regelt dit bestemmingsplan?

Door de herinrichting van sportpark 'Het Zijvond' van sportvereniging Leones is het meest noordelijke voetbalveld niet langer nodig. Samen met de agrarische gronden rondom de burger- en bedrijfswoning Zandstraat 135-137 en het bedrijfsperceel ten westen daarvan (Zandstraat 141) worden deze gronden herontwikkeld. Dit voor woningbouw (project Lauwendael). Het plan Lauwendael maakt de bouw mogelijk van 68 woningen.

Waar gaat het beeldkwaliteitsplan over?

Het beeldkwaliteitsplanlink naar pdf bestand geeft de randvoorwaarden weer voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling, met het accent op de verschijningsvorm van de te bouwen woningen. Samen met het bestemmingsplan is het beeldkwaliteitsplan het juridisch document dat de kaders schetst voor de bouw- en inrichtingsplannen voor dit gebied.

Het beeldkwaliteitsplan is het toetsingskader bij de gemeentelijke en welstandstechnische beoordeling van bouw- en inrichtingsplannen alsmede voor de inrichting van de openbare ruimte. Het beeldkwaliteitsplan wordt onderdeel van de welstandsnota, waarmee het een bindende werking krijgt voor alle partijen. Onder de regie van het beeldkwaliteitsplan weten initiatiefnemers op voorhand welke kwaliteitseisen worden gesteld aan de uitwerking van de bebouwing en de openbare ruimte.

U kunt het bestemmingsplan inzien

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan van 23 februari tot en met 5 april 2023 op afspraak in het gemeentehuis inzien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met meneer Toine van der Wielen via tvdwielen@westmaasenwaal.nl of op 14 0487

U kunt het bestemmingsplan ook online inzien.

Online: Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Beneden-Leeuwen, Lauwendael

NL.IMRO.0668.BENLauwendael-BVA1

Tot en met 6 april 2023 kunt u beroep instellen tegen het bestemmingsplan

Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeenteraad én belanghebbende bent, kunt u beroep instellen. Beroep stelt u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Binnen de termijn kunt u ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u bij de Voorzitter van deze afdeling bestuursrechtspraak.

Het bestemmingsplan treedt in werking op 7 april 2023

Alleen bij een verzoek om voorlopige voorziening treedt het bestemmingsplan niet in werking. Dan neemt de afdeling bestuursrechtspraak eerst een beslissing op het verzoek om voorlopige voorziening.

Het beeldkwaliteitsplan treedt in werking op donderdag 23 februari 2023

Het beeldkwaliteitsplan heeft de juridische status van beleidsregel. Op grond van artikel 8:3 lid 1 Algemene wet bestuursrecht kan tegen het vaststellingsbesluit geen bezwaar en beroep worden ingesteld. Het beeldkwaliteitsplan treedt in werking op de eerste dag na publicatie en zal onderdeel gaan uitmaken van de Welstandsnota.