Wat regelt dit bestemmingsplan?

Het bestemmingsplan ziet op de realisatie van vijf woningen na beëindiging van het timmerbedrijf op het perceel Florastraat 15 in Boven-Leeuwen. 

Vormvrije m.e.r-beoordeling

Voor de voorgenomen ontwikkeling is op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd. Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling blijkt dat er geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld, omdat deze ontwikkeling niet leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, zoals bedoeld in het Besluit milieueffectrapportage.

Het besluit van B&W is een besluit in het kader van de voorbereiding van het door de raad te nemen besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan (artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht). Belanghebbenden kunnen hun zienswijze tegen dit besluit van burgemeester en wethouders kenbaar maken in hun zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan. 

U kunt het bestemmingsplan inzien

U kunt het ontwerp bestemmingsplan van 9 november 2023 tot en met 20 december 2023 op afspraak in het gemeentehuis inzien.

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met meneer Toine van der Wielen via tvdwielen@westmaasenwaal.nl of via 06 4500 7148.

U kunt het bestemmingsplan ook online inzien

Online: Florastraat 15, Boven-Leeuwen(externe link)

NL.IMRO.0668.BOVFlorastraat-BON1

Tot en met 20 december 2023 kunt u een zienswijze geven

Een zienswijze kan mondeling of schriftelijk. Voor een mondelinge zienswijze belt u met team Ruimte via 14 0487. U kunt ook een brief schrijven aan de gemeenteraad, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen. U geeft in uw reactie in ieder geval aan over welk onderdeel van het bestemmingsplan uw zienswijze gaat. En u ondertekent uw zienswijze.