Wat regelt dit bestemmingsplan?

Het bestemmingsplan ziet op de realisatie van twee vrijstaande woningen op het perceel gelegen aan de Waalbandijk ong. en Pastoor Schoenmakersstraat ong. in Boven-Leeuwen.

Vormvrije m.e.r-beoordeling

Voor de voorgenomen ontwikkeling is op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd. Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling blijkt dat er geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld, omdat deze ontwikkeling niet leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, zoals bedoeld in het Besluit milieueffectrapportage.

Het besluit van B&W is een besluit in het kader van de voorbereiding van het door de raad te nemen besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan (artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht). Belanghebbenden kunnen hun zienswijze tegen dit besluit van burgemeester en wethouders kenbaar maken in hun zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan.

U kunt het plan inzien

U kunt het ontwerpbestemmingsplan van 31 augustus tot en met 11 oktober 2023 op afspraak in het gemeentehuis inzien.

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met meneer Toine van der Wielen via tvdwielen@westmaasenwaal.nl of via 06 4500 7148.

U kunt de plannen ook online inzien

Online: Waalbandijk ong. en Pastoor Schoenmakersstraat ong., Boven-Leeuwen(externe link)

NL.IMRO.0668.BOVWaalbandijkong-BON1

Tot en met 11 oktober 2023 kunt u een zienswijze geven

Een zienswijze kan mondeling of schriftelijk. Voor een mondelinge zienswijze belt u met team Ruimte via 14 0487. U kunt ook een brief schrijven aan de gemeenteraad, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen. U geeft in uw reactie in ieder geval aan over welk onderdeel van het bestemmingsplan uw zienswijze gaat. En u ondertekent uw zienswijze.