Ontwerp omgevingsplan en ontwerpbesluit Hogere Waarden “Buitengebied, Van Heemstraweg 109b, Wamel”

Wat regelt dit omgevingsplan?

Het omgevingsplan ziet op de vestiging van een grond-, weg en waterbouwbedrijf op het perceel Van Heemstraweg 109b, Wamel.

Wat regelt het ontwerpbesluit Hogere Waarden?

Uit akoestisch onderzoek naar het wegverkeerslawaai blijkt dat voor de bedrijfswoning de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden zal worden. Dit als gevolg van het wegverkeerslawaai van de Van Heemstraweg. Omdat geluidreducerende maatregelen niet mogelijk of niet gewenst zijn, is het voor deze bedrijfswoning noodzakelijk om een hogere (maximale) grenswaarde vast te stellen. De hoogst berekende geluidsbelasting ten gevolge van de Van Heemstragweg is 57 dB. De maximale grenswaarde van 63 dB wordt niet overschreden.

Het ontwerpbesluit maakt onderdeel uit van de procedure voor de wijziging van het omgevingsplan en ligt gelijktijdig ter inzage met het ontwerp omgevingsplan. 
 

Vormvrije m.e.r-beoordeling

Voor de voorgenomen ontwikkeling is op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd. Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling blijkt dat er geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld, omdat deze ontwikkeling niet leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, zoals bedoeld in het Besluit milieueffectrapportage. Er kan worden volstaan met de opgestelde vormvrije m.e.r.-beoordeling. De vormvrije m.e.r. ligt bij de stukken ter inzage.

Het besluit van B&W is een besluit in het kader van de voorbereiding van het door de raad te nemen besluit omtrent vaststelling van het omgevingsplan. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze tegen dit besluit van burgemeester en wethouders kenbaar maken in hun zienswijze tegen het ontwerp omgevingsplan. 
 

Plan inzien

U kunt het ontwerp omgevingsplan en ontwerpbesluit Hogere Waarden van 28 maart 2024 tot en met 8 mei 2024 op afspraak in het gemeentehuis inzien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met meneer Toine van der Wielen via tvdwielen@westmaasenwaal.nl of via 14 0487 .

U kunt het bestemmingsplan ook online inzien

Online: Ontwerp omgevingsplan en ontwerpbesluit Hogere Waarden “Buitengebied, Van Heemstraweg 109b, Wamel”

NL.IMRO.0668.BUITVanHeemstra109-TO01

Van 28 maart 2024 tot en met 8 mei 2024 kunt u een zienswijze geven.

Een zienswijze kan mondeling of schriftelijk. Voor een mondelinge zienswijze belt u met team Ruimte via 14 0487. U kunt ook een brief schrijven aan de gemeenteraad, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen. U geeft in uw reactie in ieder geval aan over welk onderdeel van het omgevingsplan uw zienswijze gaat. En u ondertekent uw zienswijze.