Beleidsregels internetwinkels West Maas en Waallink naar pdf bestand

De beleidsregels internetwinkels West Maas en Waal zijn op 8 mei 2014 door de gemeenteraad vastgesteld. 
Het doel is beleid voor internetwinkels vast te stellen, dat wordt opgenomen in de gemeentelijke bestemmingsplannen, zodat het aanvragers duidelijk wordt welke categorieën internetwinkels er zijn en wat per bestemming mogelijk is.

Beleidsregel kruimelgevallen

De beleidsregel Kruimelgevallen voor West Maas en Waal is een uitwerking vanuit Besluit omgevingsrecht (Bor) artikel 4. Aanvragen omgevingsvergunning die niet voldoen aan het bestemmingsplan kunnen aan dit beleid worden getoetst.” 

Beleidsregel Vestiging eenmanskapperszaak

De beleidsregel Vestiging eenmanskapperszaak is op 28 januari 2016 in werking getreden.
Het doel is aanvullend beleid te ontwikkelen met betrekking tot kappers. Op dit moment zijn kappers in Beneden-Leeuwen en Dreumel alleen toegestaan in de winkelconcentratiegebieden. In het Handboek Bestemmingsplannen is geen onderscheid gemaakt tussen Kappersbedrijven en eenmanskapperszaken aan huis. In de praktijk blijkt dat hier wel behoefte aan is. Om hier invulling aan te geven is deze ontwerpbeleidsregel opgesteld.

Welstandsnota

In de welstandsnota staat de gemeentelijke visie op het ruimtelijke kwaliteitsbeleid. De nota geeft inzicht in de wijze waarop de welstandscommissie over een bouwplan adviseert. In de beleidsnota zijn de toetsings- en beoordelingscriteria weergegeven waaraan alle binnengekomen verzoeken/bouwvergunningen worden beoordeeld.

Als u wilt gaan bouwen of verbouwen kunt u, voordat u het plan indient, met gebruik van de nota te weten komen aan welke richtlijnen het ontwerp moet voldoen. De welstandscommissie beoordeelt uw plan aan de hand van de in de nota vastgestelde criteria.

Beeldkwaliteitsplan

De aanleiding voor het opstellen van het beeldkwaliteitsplan is het vastleggen van een aantal kwalitatieve stedenbouwkundige richtlijnen, waaraan de toekomstige bebouwing moet voldoen om het gewenste streefbeeld te kunnen bereiken. Dit kan niet in een bestemmingsplan worden geregeld, vandaar een afzonderlijk beeldkwaliteitsplan.

Het beeldkwaliteitsplan geeft de randvoorwaarden weer voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling, met het accent op de verschijningsvorm van de te bouwen bestemmingen. Samen met het uitwerkingsplan is het beeldkwaliteitsplan het juridisch document dat de kaders schetst van de bouw- en inrichtingsplannen voor dit gebied.

Beeldkwaliteitsplan Dreumel, Uitbreiding Bedrijventerrein Lageweglink naar pdf bestand - op 15 september 2011 is het beeldkwaliteitsplan vastgesteld.

Beeldkwaliteitsplan Het Leeuwse Veldlink naar pdf bestand (fase 1, 2013)

Beeldkwaliteitsplan Het Leeuwse Veld-Westlink naar pdf bestand - op 4 maart 2021 is het beeldkwaliteitsplan vastgesteld.

Beeldkwaliteitsplan Maasbommel Gemeentewerflink naar pdf bestand - op 3 november 2009 is het beeldkwaliteitsplan vastgesteld.

Dorpskwaliteitsplanlink naar pdf bestand

Onze gemeente heeft acht mooie dorpen. Elk dorp heeft zijn eigen ruimtelijke kwaliteit en zijn eigen identiteit. Deze zijn samen met u benoemd en vastgelegd in het Dorpskwaliteitsplan én in de dorpspaspoorten. Zij geven richtlijnen en spelregels en bieden inspiratie bij nieuwe ontwikkelingen. Zo werken we met z’n allen aan de ruimtelijke kwaliteit van onze dorpen en onze gemeente.

Handboek Bestemmingsplannen Dorpskommen en Bedrijventerreinenlink naar pdf bestand

De gemeente West Maas en Waal wil dat alle bestemmingsplannen hetzelfde zijn. Daarom is het belangrijk is om zowel binnen als buiten de organisatie een standaard te hebben. Dit zorgt ervoor zorgt dat bestemmingsplannen steeds op dezelfde wijze tot stand komen. Standaarden voorkomen spraakverwarring en vervorming, verlies of foutieve interpretatie van informatie. Daarom is ervoor gekozen een Handboek Bestemmingsplannen Dorpskommen en Bedrijventerreinen op te stellen.

Laat u als aanvrager een bestemmingsplan opstellen, dan dient u gebruik te maken van het Handboek Bestemmingsplannen Dorpskommen en Bedrijventerreinen. Voor woningbouwplannen dient ook de Wijzigingsbevoegdheid voor woningbouwlink naar pdf bestand te worden opgenomen.

Format Programma van eisen archeologisch verkennend en karterend booronderzoeklink naar pdf bestand

Een Programma van Eisen voor archeologisch booronderzoek is niet verplicht in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA). Gevolg hiervan is dat dergelijke booronderzoeken op een verschillende wijze worden uitgevoerd.

De gemeente West Maas en Waal wil graag dat alle archeologische booronderzoeken op dezelfde manier worden uitgevoerd en gerapporteerd. Standaarden voorkomen spraakverwarring en vervorming, verlies of foutieve interpretatie van informatie.
Daarom heeft Gemeente West Maas en Waal een format Programma van Eisen voor archeologisch verkennend en of karterend booronderzoek beschikbaar gesteld. Dient u als vergunningaanvrager archeologisch booronderzoek te laten uitvoeren, dan dient u van dit format gebruik te maken.

Wilt u het format als Word-bestand ontvangen, geef dan bij de vraag onderaan de pagina 'Heeft u gevonden wat u zocht?' Nee als antwoord. Geef aan dat u graag het Format Programma van eisen archeologisch verkennend en karterend booronderzoek als Word-bestand wilt ontvangen. Wij mailen u dan het bestand.

Structuurvisie dorpen 2025link naar pdf bestand

Op 30 april 2015 is de Structuurvisie Dorpen 2025 met de Uitvoeringsagenda vastgesteld. In de structuurvisie zijn voor de acht dorpen binnen onze gemeente de 15 speerpunten, die in het traject Visie Leefbaarheid 2030 zijn bepaald, op ruimtelijk vlak verwerkt. In de visie worden afwegingen en keuzes gemaakt met betrekking tot concrete ruimtelijke initiatieven.

Structuurvisie Recreatieconcentratiegebiedenlink naar pdf bestand

De Structuurvisie Recreatieconcentratiegebieden geeft ruimtelijk richting aan toeristisch-recreatieve ontwikkelingen in onze vier recreatieconcentratiegebieden. Deze vier gebieden zijn zandwin- en natuurontwikkelingsproject Over de Maas, De Schans, De Gouden Ham en De Tuinen van Appeltern.
In deze visie worden bestaande beleidsdocumenten gebundeld en geactualiseerd tot één duidelijk beleidsdocument.

Handreiking hergebruik vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing (VAB) in het buitengebiedlink naar pdf bestand

  • Wat is VAB?

De handreiking;“Hergebruik vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing” biedt de gemeente de mogelijkheid om waardevolle vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing te behouden. Landschap ontsierende bebouwing kan worden gesaneerd om zodoende de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van het buitengebied te vergroten.

Bij de sloop van grote hoeveelheden agrarische bedrijfsbebouwing kunnen de sloopkosten en de restwaarde van de bebouwing worden 'terugverdiend'. Het vrijkomen van agrarische bedrijfsgebouwen geeft de gemeente de kans om de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van het buitengebied te vergroten door de sanering van landschap ontsierende (voormalige) agrarische bedrijfsbebouwing. Zonder daarbij de ontwikkelingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven te beperken. Door sanering (of hergebruik) van vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing verpaupering en wordt ongewenst gebruik van vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing in het buitengebied voorkomen. Deze woningen voorzien in de behoefte aan wonen in een landelijke omgeving en bieden ruimte voor particuliere initiatieven. Ook niet-agrariërs kunnen gebruik maken van deze regeling.

  • Vragen?

Wilt u meer weten over het onderwerp dan kunt u contact opnemen met Hennie den Boer, telefonisch op 14 0487 of via mail hdboer@westmaasenwaal.nl

Beleid plattelandswoningenlink naar pdf bestand

De gemeenteraad heeft op 23 januari 2014 het beleidskader voor plattelandswoningen vastgesteld.
De beleidsregels maken het mogelijk agrarische bedrijfswoningen te laten bewonen door personen die geen functionele binding hebben met het nabijgelegen agrarisch bedrijf. 

Bedrijfswoningen worden soms verkocht aan mensen die niet functioneel verbonden zijn aan het agrarisch bedrijf. Ook kan er sprake zijn van zogenaamde 'rustende boeren'. Dit zijn voormalige agrariërs die hun bedrijf hebben verkocht maar nog wel in de bedrijfswoning wonen. In beide gevallen is er sprake van strijdig gebruik.

Door een bedrijfswoning aan te wijzen als plattelandswoning vormt deze geen belemmering voor de bedrijfsvoering van het bijbehorende bedrijf. Een verzoek om aanduiding als plattelandswoning wordt getoetst aan de normen die gelden voor bedrijfswoningen.

Heeft u gevonden wat u zocht?