Totstandkoming bestemmingsplan

Een bestemmingsplan is bindend voor zowel burgers als overheid. Dat houdt in dat de totstandkoming zorgvuldig moet gebeuren. In de Wet ruimtelijke ordening is de bestemmingsplanprocedure vastgelegd. Hiervan kan niet worden afgeweken. Soms, en met name als het bestemmingsplan (meestal op verzoek van burgers) voor een klein deel wordt aangepast, lijkt deze procedure erg omslachtig.

Bestemmingsplannen zijn echter bedoeld om regels te geven voor grote(re) gebieden. Hierop is ook de totstandkomingsprocedure aangepast. Kleine herzieningen moeten zoveel mogelijk voorkomen worden. Alleen als het echt moet, kan een bestemmingsplan voor een klein deel, bijvoorbeeld een enkel perceel, worden aangepast.

De bestemmingsplanprocedure

De bestemmingsplanprocedure is vastgelegd in hoofdstuk 3 van de Wet ruimtelijke ordening(externe link). Hieronder wordt weergegeven hoe de procedure verloopt.

  • Een voorontwerpbestemmingsplan ligt, in het kader van de inspraakprocedure, 6 weken ter inzage bij het Klantcontactcentrum op het gemeentehuis. Dit wordt bekend gemaakt via de gemeentelijke informatierubriek in de Maas&Waler. Mocht u willen reageren op het voorontwerpplan of onderdelen ervan, dan kunt u schriftelijk een reactie indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
  • Vervolgens ligt het ontwerpplan, al dan niet aangepast, 6 weken ter inzage bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis voor de procedure op grond van de Wet ruimtelijke ordening. Een ieder die dat wenst kan schriftelijk zijn/haar zienswijze omtrent het plan kenbaar maken aan de gemeenteraad. Het gemeentebestuur stelt degenen die tijdig hun visie naar voren hebben gebracht in de gelegenheid deze mondeling toe te lichten.
  • Binnen 8 weken of, indien over het ontwerp tijdig een zienswijze kenbaar is gemaakt, binnen 4 maanden na afloop van de tervisielegging beslist de gemeenteraad over de vaststelling van het bestemmingsplan.
  • Na de vaststelling wordt het bestemmingsplan opnieuw voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan alleen als zij ook een zienswijze hebben ingediend of om verschoonbare redenen dit niet hebben kunnen doen. Het adres is afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Binnenhof 1, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
  • Een bestemmingsplan wordt daags na afloop van de beroepstermijn van kracht. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Heeft u gevonden wat u zocht?