Pilot jongerenontmoetingsplekken

Uit het project Ruimte voor de Jeugd komt de behoefte aan jongerenontmoetingsplekken (JOP's) duidelijk naar voren. Daarom realiseren we twee jongerenontmoetingsplekken in de gemeente. Hieronder treft u de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Wat zijn JOP’s?

JOP staat voor jongerenontmoetingsplekken. De naam zegt het al. Een plek waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Hoe een JOP eruit ziet kan variëren van een bankje tot een gebouw. Omdat we in de gemeente 2 jongerenontmoetingsplekken willen realiseren spreken we van JOP’s.

Waar komt het idee van JOP’s vandaan?

Het idee van het realiseren van twee JOP’s komt voort uit het project Ruimte voor de Jeugd. We willen de jeugd positief stimuleren, activeren, betrekken en bereiken. Dit doen we door jongerenparticipatie toe te passen en naar de behoefte te luisteren.

Ruimte voor de Jeugd is ontstaan uit het coalitieakkoord 2022-2026. Hierin is de missie opgenomen om integraal jeugdbeleid te ontwikkelen en eigen ontmoetingsplekken voor de jeugd te realiseren.

Wat is de doelgroep voor de JOP?

De JOP’s worden geplaatst in de openbare ruimte. Dit betekent dat een JOP toegankelijk is voor iedereen. Uit het onderzoek blijkt dat jongeren uit de gemeente West Maas en Waal tussen de 12 en 18 jaar behoefte hebben aan een ontmoetingsplek buiten. De verwachting is dat zij het meest gebruik gaan maken van een JOP.

Heeft de jeugd behoefte aan JOP’s?

De behoefte van jongeren veranderen. Ze willen meer ‘chillen’. Zo ook op een jongere leeftijd. Dit komt onder andere uit twee verschillende vragenlijsten naar voren. Eén vragenlijst die is uitgezet onder eerste- en tweedejaars Pax leerlingen. En één vragenlijst die is uitgezet bij het ‘next generation’ festival. Ook zijn er meerdere gesprekken met jeugd gevoerd die deze behoefte bevestigen. Dit geven zowel professionals als ouders aan.

Wanneer komen de JOP’s?

De intentie is om de JOP’s voor 2025 te plaatsen. Maar dit is afhankelijk van de vergunningsaanvragenprocedure. 
We dienen voor beide pilotlocaties een tijdelijke vergunningsaanvraag in.

Wilt u hiervan op de hoogte blijven? U kunt zich aanmelden voor de berichtenservice van de overheid.

Welke pilotlocaties zijn aangewezen voor de JOP’s?

Het college heeft op 18 juni besloten om twee pilotlocaties aan te wijzen.

Dit zijn:

 • het grasveld bij de Peel in Beneden-Leeuwen en
 • het trapveldje bij de Donjon in Dreumel. 

Waarom zijn deze locaties gekozen?

Om tot geschikte vormen en locaties voor de JOP’s te komen heeft er een onderzoek plaatsgevonden. Dit is gedaan door een projectbureau en in samenwerking met de projectgroep van de gemeente. In het onderzoek zijn er meerdere locaties onderzocht. Deze zijn geanalyseerd op meerdere onderdelen zoals:

 • Behoefte en wensen van jongeren
 • Mogelijkheid tot bewegen in de nabije omgeving
 • Combinatie tussen de afstand tot woningen en mogelijkheid tot (sociale) controle
 • Bereikbaarheid
 • Grond in eigendom van de gemeente
 • Ruimtelijke (toekomst)plannen
 • Wet- en regelgevingen

Uit het locatieonderzoek zijn de genoemde pilotlocaties naar voren gekomen als meest geschikt.

Zijn er ook andere locaties onderzocht?

Ja, in het locatieonderzoek zijn er meerdere locaties onderzocht. Er is voor de locaties een analyse uitgevoerd. 
Er is bijvoorbeeld gekeken naar:

 • eigendom grond van de gemeente; 
 • ruimte om te bewegen;
 • bruikleenovereenkomsten; 
 • wet en regelgeving;
 • mogelijkheid tot (sociale) controle;
 • afstand tot woningen en supermarkt en bereikbaarheid.

Hoe zien de JOP’s er uit?

In het participatietraject met jongeren kwam naar voren dat jongeren behoefte hebben aan een overdekte plek. Het liefst een beetje uit de wind. In de voorlopige ontwerpen is daar rekening mee gehouden. De ontwerpen van de JOP’s zijn nog niet definitief. Er wordt in ieder geval gekozen voor verplaatsbare JOP’s met prullenbakken.

Heeft er inwonerparticipatie plaatsgevonden?

Ja, er heeft inwonerparticipatie plaatsgevonden. Jongeren zijn vanaf het begin van het project betrokken geweest. Zij hebben hun mening gegeven over de uitstraling en locaties van de JOP’s in verschillende bijeenkomsten.

Nadat er in mei twee voorlopige locaties zijn aangewezen door het college kon participatie plaatsvinden met omwonenden. Zij hebben tijdens een inloopavond begin juni hun opmerkingen en zorgen gedeeld. In het vervolgproces zal de inwonerparticipatie voortgezet worden.

Hoe lang blijven de JOP’s staan?

Het college heeft besloten om de pilotlocaties aan te wijzen voor 1 jaar. Hierdoor is het mogelijk om de effecten te meten per seizoen. Of de JOP’s blijven staan is afhankelijk van de uitkomsten van de pilot en evaluatie.

Bij wie kunnen we terecht als de JOP’s er straks staan en er sprake is van overlast?

 • Via de ‘mijn gemeente app’ kan er een melding gedaan worden. Deze komen direct binnen bij de boa als het gaat om jongerenoverlast. Als het gaat om afval dan komt de melding terecht bij team BOR. De meldingen kunnen 24/7 gemaakt worden.
 • Boa telefonisch: Bereikbaar tijdens kantooruren van de gemeente via 14 0487.
 • Wijkagenten telefonisch: Leroy van Hattum en Jeroen Nicolasen: 0900 8844

Bij direct gevaar bel altijd de politie via 112.

Hoe wordt de pilot vormgegeven?

De gemeente wil graag samen met jongeren, omwonenden en professionals de pilot vorm geven. Dit omvat onder andere afspraken maken over gedragsregels en wijze van evalueren. Hiervoor plant de gemeente na de zomerperiode een bijeenkomst. Omwonenden krijgen hierover een uitnodiging per brief.

Welke gedragsregels zijn er voor de omgang met de JOP en de buurt?

Jongeren hebben tijdens de 2e jongerenbijeenkomst nagedacht over enkele gedragsregels. Deze willen we in het vervolgtraject verder bespreken en concretiseren. Dit ook in samenwerking met omwonenden.

Hoe heeft het bestuurlijk (voor)proces plaatsgevonden?

Het college heeft in januari 2024 besloten om twee JOP’s te realiseren. Één in Dreumel en één in Beneden-Leeuwen. Na het besluit is er, onder begeleiding van een projectbureau, een onderzoek gestart.

Na het onderzoek heeft het college in mei twee voorkeurslocaties aangewezen. Hierna volgenden er twee bijeenkomsten. Eén voor jongeren en één voor omwonenden van de voorkeurslocaties.

Na de bijeenkomsten heeft het college in juni besloten twee pilotlocaties aan te wijzen. Ook besloten zij hierbij om twee tijdelijke vergunningsaanvragen in te dienen.

Heeft u gevonden wat u zocht?