Wat doen we bij de Omgevingstafel?

Heeft u een initiatief dat niet past binnen het omgevingsplan? Bijvoorbeeld het bouwen van woningen of het vestigen of uitbreiden van uw bedrijf? Dan kijken we wat de mogelijkheden zijn vóórdat u een formele aanvraag indient. Dat doen we in overleg; de zogenaamde Omgevingstafel. Met alle inhoudelijke adviseurs bespreken we uw plan en komen zo tot een advies. Vanaf 2024 is het ook voor de initiatiefnemer mogelijk om aan te sluiten bij dit overleg. Zo kunnen we samen kijken of en hoe we dit initiatief mogelijk kunnen maken.

Hoe werkt het proces van de Omgevingstafel?

Bij de Omgevingstafel bespreken we met initiatiefnemer en alle betrokken adviseurs of uw initiatief wenselijk en mogelijk is binnen de kaders en regels. Zo weet u of uw initiatief kans van slagen heeft en welke eventuele voorwaarden gelden. Het proces van de Omgevingstafel bestaat uit een aantal stappen:

 1. U levert het online formulier, de uitwerking van het principeverzoek en de bijlagen aan
 2. U krijgt een bevestiging. Is uw aanvraag niet compleet dan krijgt u daar bericht van
 3. Zodra uw initiatief is ingepland voor de Omgevingstafel krijgt u een uitnodiging
 4. U krijgt een rekening van de legeskosten ( € 2.172,60 in 2024) 
 5. We bespreken uw initiatief bij de Omgevingstafel en u krijgt een voorlopig advies
 6. We geven een advies aan het college van burgemeester en wethouders over uw initiatief
 7. We informeren u over het besluit

Het besluit is maximaal 1 jaar geldig. Dat betekent dat u bij een positief besluit de officiële aanvraag binnen een jaar moet indienen. Anders vervalt de principemedewerking (en eventueel gereserveerde woningen).

Hoe kan ik een principeverzoek indienen voor de Omgevingstafel?

U kunt een principeverzoek indienen via onderstaande buttons.

Aanvraag principeverzoek voor Omgevingstafel

DigiD linkAanvraag principeverzoek voor Omgevingstafel

eHerkenning linkAanvraag principeverzoek voor Omgevingstafel

Wat moet ik aanleveren?

Om uw verzoek goed te kunnen beoordelen ontvangen wij graag de volgende informatie in de uitwerking van het principeverzoek

 • Een ingevuld aanvraagformulier principeverzoek (via DigiD/ eHerkenning / pdf)
 • Een omschrijving van de locatie, het huidige bestemmingsplan en omschrijving van het initiatief
 • Een omschrijving hoe u omgaat met verkeer, parkeren en de ontsluiting van het perceel
 • Ligging / locatie / maatvoering parkeerplaatsen
 • Een omschrijving hoe u omgaat met water- en klimaatadaptie, huidige en toekomstige situatie (denk aan hemelwater, vuilwater, verharding, hitte)
 • Verduidelijking over landschappelijke inpassing (zie het Landschapsontwikkelingsplan (LOP)link naar pdf bestand (13,5 MB)
 • Een omschrijving van de gevolgen van uw plan voor het gebied. Bijvoorbeeld of er sprake is van een eventueel hoogteverschil op het perceel of dat openbaar gebied gaat ontstaan
 • Een omschrijving van hoe wordt omgegaan met cultuurhistorische waarden (zie dorpspaspoort voor kaart met cultuurhistorisch waardevolle bebouwing)
 • Bouwhistorische verkenning en redengevende omschrijving (als er sprake is van een monument)

Verplichte bijlagen

 • Duidelijke situatieschets/plattegrond van de situatie nu (op schaal)
 • Duidelijke situatieschets/plattegrond van de toekomstige situatie (op schaal)
 • Gevelbeelden op schetsniveau (in hoofdvolume met kaprichting, goot- en nokhoogtes)
 • Digitale watertoets(externe link)
 • Checklist inritvergunning (indien van toepassing)

Nadat wij uw principeverzoek hebben ontvangen controleren wij deze op volledigheid. Niet volledige verzoeken kunnen wij helaas niet in behandeling nemen. Hoe meer informatie wij ontvangen, hoe preciezer het advies kan zijn.

Handige informatie

Denkt u erover een plan in te dienen? Wij toetsen uw plan op een aantal kwaliteitseisen. Hieronder enkele handige bijlagen die u kunnen helpen bij de uitwerking van uw verzoek.

Neem contact op als u vragen heeft

Heeft u vragen over het proces? Bel dan met Ieke Kusters, secretaris Omgevingstafel of Amy Magnée, voorzitter Omgevingstafel via 14 0487. Of mail uw vragen naar omgevingstafel@westmaasenwaal.nl.

Goed om te weten

Als u uw initiatief voorlegt aan de Omgevingstafel krijgt u een idee hoe wenselijk uw initiatief is. De uitkomst van de Omgevingstafel is een advies over de haalbaarheid van uw plan. Dit is geen besluit waartegen u in bezwaar of beroep kunt gaan. Ook geeft de uitkomst van de Omgevingstafel geen rechten en plichten in het vervolgtraject. Een positief advies is geen garantie dat de vergunning wordt verleend of de omgevingsplanwijziging wordt doorgevoerd. 

Door de vele aanvragen kan het enkele maanden duren voordat we uw verzoek kunnen behandelen aan de Omgevingstafel. We proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de voortgang.

Heeft u gevonden wat u zocht?